Arhive etichetă: Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România (UBCBR)

Săptămâna națională de rugăciune 2012 in Bisericile Baptiste


UNIUNEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE DIN ROMANIA

SAPTAMANA NATIONALA DE RUGACIUNE

2012 

RUGACIUNI SI CERERI PENTRU BISERICA DIN VREMEA DE ACUM

”Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri …pentru toți sfinții”  (Ef. 6:18)

În săptămâna naţională de rugăciune din anul acesta ne inspirăm din două mesaje biblice foarte cunoscute. Pe de-o parte, toţi ne bucurăm de promisiunea Domnului Isus: „…voi zidi Biserica Mea…”(Mt. 16:18), promisiune care ne sigură că Biserica va rămâne biruitoare până la sfârşit. Fără protecţia Domnului Isus Hristos, Biserica nu are nici prezent şi nici viitor. De cealaltă parte, Mântuitorul şi Capul Bisericii ne spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu…” (Mt. 6:33). Preocupați de starea spirituală a bisericilor, suntem chemați să ne unim în rugăciune pentru ambele aspecte. Îi vom mulţumi Domnului pentru tot ce face El pentru Biserică și ne vom smeri cerându-I să ne ajute să fim responsabili şi credincioşi în lucrurile care ne-au fost încredinţate nouă.  Având ca prioritate Împărăţia Cerurilor, vom medita și ne vom ruga la început de an călăuziți de următoarele subiecte :

Duminică, 1 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU SLUJITORII DUHOVNICESTI AI BISERICII

Pasajul biblic: Efeseni 4:11-15.

nÎn zidirea Bisericii, în procesul desăvârşirii sfinţilor pentru slujire şi în pregătirea lor pentru glorie, Dumnezeu a aşezat diferiţi slujitori. Toţi slujitorii duhovniceşti-pastori, presbiteri, diaconi, evanghelişti, misionari, învăţători, etc., au dnnatoria să împartă drept Cuvântul şi să îi ajute pe membrii bisericii să îşi dezvolte şi să îşi folosească darurile duhovniceşti pentru lărgirea Impărăţiei Cerurilor.

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru toţi slujitorii Lui; să-I mulţumim pentru chemarea, călăuzirea, echiparea şi protecţia de care le-a făcut parte. Să-I mulţumim pentru toţi cei care în viaţa şi slujirea lor nu au preluat metode şi învăţături lumeşti. Să-I mulţumim pentru cei pe care nici greutăţile şi nici ispitele din vremea de acum nu i-a clintit de pe calea îngustă a Scripturii.  Să-I mulţumim Domnului că le-a purtat de grijă spiritual şi material.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să cerem pentru toţi slujitorii duhovniceşti să aibă un spirit de dependenţă faţă de Domnul în toate lucrurile și un duh de mulţumire şi de apreciere pentru cinstea oferită. Să cerem credincioşie, ascultare şi dedicare în lucrarea lor pentru extinderea Împărăţiei Cerurilor. Să ne rugăm pentru sfinţenie, seriozitate, maturitate, mărturie, sănătate fizică şi spirituală. Să ne rugăm pentru binecuvântarea familiilor celor căsătoriţi şi pentru călăuzirea spre o viaţă de familie în cazul celor necăsătoriţi.  Să ne rugăm pentru respect, colaborare şi unitate sfântă între lucrători. Să ne rugăm ca Domnul să ridice noi generaţii de lucrători care să privească slujirea ca pe o cinste şi nu ca pe o povară sau ca pe ceva secundar. În sensul acesta ne rugăm ca bisericile să cultive în tineri dorinţa pentru slujire iar şcolile teologice să investească în pregătirea lor pentru slujire duhovnicească.

Luni, 2 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU MEMBRII BISERICII

Pasajul biblic: Romani 12:1-21

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru harul de a fi mădulare în Trupul Lui. Să Îi mulţumim pentru dragostea Sa faţă de Biserică. Să Îi mulţumim pentru credincioşia Lui. Să mulţumim pentru membrii bisericilor din ţară şi din lumea întreagă. Să mulţumim Domnului pentru toţi cei care nu au modificat calea Domnului. Să mulţumim pentru cei care au investit şi continuă să investească în maturizarea şi în sfinţirea lor. Să mulţumim pentru toţi cei care nu au părăsit biserica şi nici nu au devenit indiferenţi faţă de starea ei. Să mulţumim pentru  toţi cei care îşi poartă zilnic crucea în ascultare de Domnul.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să cerem Domnului să îi ajute pe membrii bisericii să nu uite harul prin care au fost eliberaţi din robia păcatului şi să rămână lângă Domnul până la capăt, cu o atitudine de mulţumire şi slujire în trupul lui Hristos. Să ne rugăm ca membrii bisericilor să fie prezenţi la serviciile divine şi să aibe o mărturie frumoasă înaintea oamenilor, să studieze Cuvântul şi să aibe o viaţă de rugăciune zilnică. Să ne rugăm pentru discernământ duhovnicesc, spirit de unitate, pace şi sacrificiu în lucrare. Cerem Domnului să protejeze membrii bisericii de învățături străine Cuvâtului.

Marţi 3 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU COPIII, TINERII SI BATRANII BISERICII

 Pasajul biblic: Tit 2:1-8

În prima parte a închinării prin rugăciune, 

Să Îi mulţumim Domnului pentru persoanele din toate categoriile de vârstă din biserică : pentru copii, pentru tineri şi pentru vârstnici. Să Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru toţi bătrânii maturi în credinţă şi statornici pe calea Domnului. Să mulţumim Domnului pentru toţi tinerii serioşi, curaţi şi dedicaţi lucrării, care prețuiesc mai mult Biblia decât distracţiile lumeşti. Să mulţumim Domnului pentru copii născuți în biserică și pentru slujirea lor în smerenie și curăție.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să cerem Domnului protecție pentru toţi copiii bisericii. Să cerem un duh de ascultare în copii, înțelepciune pentru părinți, râvnă și răbdare pentru învățători. Să ne rugăm ca Domnul să le pregătească inima pentru înţelegerea şi primirea Cuvântului. Să ne rugăm de asemenea, pentru copiii bolnavi sau lăsaţi în grija altor persoane datorită faptului că părinţii sunt plecaţi în străinătate. Să ne rugăm ca tinerii să fie biruitori în confruntarea cu ispitele lumii și să fie gata să îşi predea viaţa Domnului în anii frumoşi ai tinereţii. Să ne rugăm ca tinerii din bisericile noastre să trăiască în curăţie morală şi spirituală, arătând respect faţă de părinţi, faţă de profesori, față de colegi şi față de biserică. Să ne rugăm pentru rezultate bune la școală și pentru găsirea unui loc de muncă la absolvire. Să ne rugăm ca bătrânii bisericii să-și trăiască viața cu credincioșie până la sfârșitul alergării pământești. Să cerem Domnului protecție pentru cei care sunt singuri, slabi sau bolnavi. Să ne rugăm pentru cei care se confruntă cu nevoi financiare. Să ne rugăm ca Domnul să sensibilizeze inima celor care-i pot ajuta pe bătrâni să aibă cele necesare pentru întreţinere, mâncare, medicamente, transport sau alte nevoi maiteriale şi spirituale. Ne rugăm de asemenea pentru orfani şi pentru văduve.

Miercuri 4 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU FAMILIILE BISERICII

Pasajul biblic: Efeseni 5:22- 6:4

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru toate familiile bisericii şi pentru planul Său cu fiecare familie.  Să mulţumim pentru familiile care respectă învăţătura Bibliei şi o practică, iubesc biserica şi sunt dispuşi să investească în lucrările ei. Să mulţumim pentru familiile cu copii şi pentru cele fără copii. Să mulţumim pentru familiile care sunt interesate în mântuirea altor oameni şi în ajutorarea fraţilor de credinţă. Să mulţumim pentru toate familiile care nu se inspiră din modelele lumii ci din modelul oferit de Cristos. Să mulţumim pentru familiile care consideră Împărăţia Cerurilor ca fiind prioritară, Cristos fiind Domnul familiei lor.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să cerem Domnului să protejeze familiile bisericii. Să ne rugăm pentru sănătatea, creşterea și ocrotirea copiilor. Să ne rugăm pentru mântuirea lor. Să cerem înţelepciune pentru toţi părinţii ca să îşi crească copiii în frică de Domnul. Să ne rugăm ca soţii să nu îşi neglijeze rolurile. Să ne rugăm pentru bărbaţi iubitori şi pentru soţii pline de respect. Să ne rugăm pentru dedicare, iertare, răbdare şi nădejde. Să cerem Domnului ca părinţii să nu neglijeze educarea copiilor şi a tinerilor. Să ne rugăm pentru părinţii care au adolescenţi. Să ne rugăm pentru colaborarea între părinţi, în vederea ridicării unei generaţii folositoare pentru Domnul şi Împărăţia Lui. Să ne rugăm Domnului pentru refacerea familiilor dezbinate și a celor care sunt in prag de ruină. Să ne rugăm pentru cei care au parteneri bolnavi – să continuie să se încreadă în Domnul. Să ne rugăm pentru resurse materiale şi pentru folosirea lor într-un mod înţelept; pentru evitarea spiritului de competiţie firească sau de asemănare cu lumea. Să ne rugăm ca toti tinerii care doresc să întemeieze o familie, să caute voia Domnului şi să se încreadă în El pentru alegerea partenerului, pentru dezvoltarea relaţiei, pentru un loc de munca, pentru o locuinţă şi pentru toate cele necesare în viaţa de familie. Să nu fie cuprinşi de îngrijorare şi nici să nu cadă pradă disperării. Dumnezeul nostru este la cârma Universului!

Joi 5 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU DUSMANII BISERICII

Pasajul biblic: Luca 21:12-19  /   Matei 5:10-12, 44

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru că în suveranitatea Lui a îngăduit să avem şi duşmani. Să Îi mulţumim pentru faptul că El ne-a făcut de cunoscut prin Scriptură că Satana, lumea, învăţătorii şi proorocii mincinoşi sunt duşmanii bisericii. Să Îi mulţumim că El ne-a spus cum să ne comportăm faţă de duşmanii noştri şi n-a asigurat că ţine toate puterile spirituale şi materiale sub control. Datorită faptului că Domnul luptă împotriva lor, duşmanii nu pot învinge Biserică. Să ne rugăm va Biserica să fie veghetoare şi fiecare mădular să fie strâns legat de Domnul nostru.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi cerem Domnului să ne de îndrăzneală şi curaj in lupta cu Satana, cu lumea şi cu păcatul ; prezenţa vrăşmaşilor să nu ne înfricoşeze sau să ne faca să luptăm cu armele firii pămanteşti. Ne rugăm ca Domnul să ne păzească de ispitita compromisului cu ei. Să cerem de la Domnul un spirit de veghere şi de sfinţire ; să aducem înaintea Domnului, dacă este cazul, pe vecinii răi, pe consătenii răi precum și autoritățile religioase sau administrative împotrivitoare.  Ne rugăm ca Domnul săpăzească Biserica atât de duşmanii din exterior, cât şi de cei din interior. Să ne rugăm Domnului să ne dea un comportament care să le pregătească inima pentru ziua cercetării şi să vină la mântuire. Aşa cum Saul din Tars a fost transformat din duşman într-un Apostol şi slujitor devotat, şi duşmanii contemporani să fie convertiţi şi transformaţi în mesageri ai Evangheliei.

Vineri 6 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU PRIETENII BISERICII 

Pasajul biblic: 1 Timotei 2:1-7 / Iacov 5:20

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru toţi cei care simpatizează cu noi şi care frecventează adunările noastre. Să mulţumim Domnului pentru cei care vin să asculte Cuvântul şi să se închine împreună cu noi. Să mulţumim Domnului pentru toţi cei care dintr-un interes sincer, ne urmăresc programele transmise prin internet, prin radio, prin TV, prin reviste şi cărţi creştine etc. Să mulţumim Domnului pentru toţi cei care ne primesc în casele lor şi sunt dispuşi să ne rugăm şi să studiem Cuvântul împreună cu ei. Să mulţumim pentru toate familiile care, deşi nu sunt parte din biserică, îşi aduc copiii la grădiniţele creştine şi la şcolile creştine. Să mulţumim pentru cei care îşi aduc copiii la grupele de copii din biserică şi sunt interesaţi să îşi crească copiii într-o atmosferă creştină.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să ne rugăm pentru toţi simpatizaţii bisericii să fie mântuiţi şi să devină membrii sănătoşi în biserică. Să ne rugăm că Domnul să ne schimbe în vieţile noastre tot ce nu este conform cu voia Lui. Să ne rugăm pentru o mărturie mai bună şi un impact mai puternic al celor credincioşi în socitate. Să ne rugăm ca proetenii Bisericii să aibe îndrăzneala şi libertatea spirituală de a mărturisi Domnului frământările şi temerile lor. Să ne rugăm pentru dragoste faţă de Scriptură şi pentru înţelegerea corectă a ei. Să ne rugăm pentru puterea de a depăşi obstacolele şi pricinile de poticnire. Să ne rugăm pentru pocăinţa cât mai grabnică a tinerilor şi a familiilor care frecventează biserica. Să ne rugăm pentru cei care au crescut în biserică, dar nu sunt în biserică. Să ne rugăm pentru întoarcere fiilor risipitori, dar şi pentru o primire biblică a lor. Să ne rugăm pentru decizii biblice şi în privinţa botezului, după învățătura și modelul Domnului Isus.

Sâmbătă 7 ianuarie 2012 – RUGACIUNE PENTRU NEVOILE MATERIALE ALE BISERICII

Pasajul biblic: Filipeni 4:6-20

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi mulţumim Domnului pentru toate resursele financiare si materiale ale bisericii ; pentru baza materială şi sanctuarul unde se adună biserica la serviciile divine şi pentru toate spaţiile anexe. Să mulţumim Domnului că până în prezent ne-a purtat de grijă şi în acest domeniu. Să mulţumim pentru cei care au trudit pentru baza materială a bisericii şi au investit în construirea şi întreţinerea clădirilor. Să multumim pentru toţi cei care contribuie financiar pentru susţinearea şi pregătirea lucrătorilor ; pentru acoperirea cheltuielilor legate de tipărirea şi răspăndirea Evangheliei. Să mulţumim Domnului pentru toţi cei care spijină material scolilte teologice din cadrul Cultului Baptist din Romania.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să ne rugăm Domnului pentru cei care nu au încă un locaș corespunzător pentru închinare. Să ne rugăm ca toţi cei care construiesc sau repară casele de rugăciune să primească ajutor de la Domnul şi să fie înţelepţi în investiţie. Să cerem protecţia tuturor celor care muncesc la locaşurile de închinare sau în ridicarea diferitelor clădiri pentru şcoli şi tabere. Să ne rugăm ca investiţia în clădiri să nu ne deturneze de la scopul principal; să nu rămânem doar la cele materiale ci sş fim conştienţi că acestea sunt doar mijloace care pot ajuta la apropierea oamenilor de Dumnezeu şi la o închinare paşnică, liniştită şi în condiții bune. Să nu ne focalizăm doar pe întreţinere, reparaţii şi extinderi, ci să cerem o inimă în clocot pentru misiune. Să ne rugăm ca bisericile care sunt în construcţie sau au finalizat proiectele să fie feriţi de dispute și dezbinări. Zelul folosit la ridicarea unui edificiu să fie acum transferat în ridicarea Templului viu. Să ne rugăm şi pentru cei mai săraci ca să poată găsi resursele necesare întreținerii lucrării în ansamblul ei.

Duminică 8 ianuarie 2012 –  RUGACIUNE PENTRU SLUJITORII ADMINISTRATIVI AI BISERICII

Pasajul biblic: Fapte 6:1-6

În prima parte a închinării prin rugăciune,

Să îi mulţumim Domnului pentru toţi cei implicaţi în domeniul administrativ al bisericii. Toţi ştim că lucrarea dintr-o biserică nu are doar domenii spirituale. Pentru a ne putea închina în condiţii bune şi pentru a transmite Evanghelia, avem nevoie de multe lucruri ce ţin de administratie. Dacă bisericile mai mici au nevoie doar de oameni care să facă curăţenie, să facă focul, să întreţină curtea bisericii sau să pregătească anumite lucruri pentru ocaziile speciale precum botez, Cina Domnului şi alte evenimente, bisericile mari au responsabilităţi administrative mai mari. Bisericile au mulţi oameni care în spirit de voluntariat se implică în sonorizare, înregistrare şi transmitere pe internet. Ei au grijă ca eforturile dirijorilor, ale membrilor din formaţii muzicale, ale grupelor de tineri sau de familişti care slujesc şi a predicatorilor să nu fie zadarnice sau irosite. Aceşti slujitori ajută ca mesajul Evangheliei să ajungă prin intermediul înregistrărilor audio şi la cei care nu pot sau nu doresc să frecventeze Casa Domnului. Să mulţumim Domnului pentru priceperea şi dedicarea lor în slujire. Să mulţumim de asemenea pentru toţi cei care se implică în primirea cu căldură a celor care vin la biserică. Să mulţumim pentru cei care ne ajută la închinarea prin dărnicie şi pentru cei care îşi pun maşinile la dispoziţie pentru călătoriile misionare.

În a doua parte a închinării prin rugăciune,

Să Îi cerem Domnului sănătate, ocrotire de accidente şi de orice alte pericole pentru cei implicați în administratie. Să cerem înţelepciune pentru a putea preveni diferite incidente şi pentru a putea remedia defecţiuni apărute. Să cerem şi ocrotirea lor față de ispita de a vedea biserica doar din perspectiva unui loc de muncă. Să cerem pentru conducerea bisericii şi pentru membrii un spirit de mulţumire şi de apreciere. Să cerem înţelepciune în folosirea a ceea ce avem şi ce ni se oferă pentru a împlini mandatul Bisericii. Să cerem binecuvântare pentru familiile celor căsătoriţi şi răsplătire pentru timpul alocat acestor lucrări. În cazul celor necăsătoriţi, să cerem sfinţire şi, la momentul potrivit, o căsătorie binecuvântată. Să ne rugăm acum şi pentru mijloacele mass-media creştine. Să fie folosite de sub inspiraţia Duhului şi pentru lărgirea Împărăţiei Sale. Să ne rugăm ca Domnul să aducă vremuri de înviorare şi trezire spirituală peste Romania si peste toate popoarele lumii pentru ca Împărăţia Cerurilor să se extindă în noul an.

http://revistacrestinulazi.ro

TEME ȘI TEXTE DE REFLECȚIE PENTRU PERIOADA DE ASTEPTARE A SĂRBĂTORIRII NAȘTERII MÂNTUITORULUI (ADVENT) 2011


MESAJ DE ADVENT

TEME ȘI TEXTE DE REFLECȚIE PENTRU PERIOADA DE ASTEPTARE A SĂRBĂTORIRII NAȘTERII MÂNTUITORULUI (ADVENT) 2011

*

27 noiembrie 2011 – Prima duminică

Doamne, dă-ne harul să umblăm în lumină, urmându-l pe Isus Hristos, Domnul nostru.

Isaia 64:1-9

1 Corinteni 1:3-9

Marcu 13:24-37

Psalmul 80:1-7, 16-8

*

4 decembrie 2011- A doua duminică

Ajută-ne Doamne să ascultăm chemarea profeților și prin cercetarea Scritpurii să ne pocăim pentru a întâmpina cu bucurie venirea Domnul Isus Hristos care este viu și este împreună cu Tine și cu Duhul Tău cel Sfânt.

Isaia 40:1-11

2 Petru 3:8-15

Marcu 1:1-8

Psalmul 85:1-2, 8-13

*

11 decembrie 2011 – A treia duminică

Izbăvește-ne de slăbiciunile noastre Doamnne și arată-Ți puterea harului Tău în mijlocul nostru

Isaia 61:1-4, 8-11

1 Tesaloniceni 5:16-24

Ioan 1:6-8, 19-28

Psalmul 126

*

18 decembrie 2011 – A patra duminică

Curățește-ne conștiința Doamne și pregătește-ne pentru venirea Domnului Isus Hristos

2 Samuel 7:1-11, 16

Romani 16:25-27

Luca 1:26-38

Luca1:46-55

Cu stimă şi preţuire frăţească,

Otniel Ioan Bunaciu,

Preşedinte, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Mesaj advent 2011 – Otniel Ioan Bunaciu


MESAJ DE ADVENT
OTNIEL IOAN BUNACIU

Iubiți frați și surori în Hristos,

Primiți vă rog un salut frățesc cu ocazia apropierii sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru. În această perioadă ne amintim de dragostea Tatălui care l-a trimis pe  Fiul pentru a ne elibera din robia păcatului și îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru această revărsare a iubirii divine. Deși anul care se încheie a fost marcat de dezastre naturale cum a fost cutremurul din Japonia, de marile mișcări sociale din țările arabe și de o continuare a crizei economice în întreaga lumea, în calitate de credincioși suntem întăriți prin speranța noastră care este întemeiată în cunoașterea faptului că Dumnezeu domnește asupra lumii și a întregului univers pe care El l-a creat.

Anul trecut am îndemnat în această perioadă, credincioșii din bisericile din Uniunea Baptistă la un timp de așteptare și de pregătire a venirii Domnului (Advent), perioadă în care să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, post, meditație asupra Cuvântului. Venind împreună ca și copii ai lui Dumnezeu însuflețiți fiind de același Duh al lui Dumnezeu să fim împreună martori ai puterii de transformare a lui Dumnezeu în viețile noastre și în mod deosebit în comunitățile noastre.
Pentru cele patru duminici și săpămâni care anticipează sărbătoarea nașterii Mântuitorului sugerez, în cele ce urmează, câteva teme pentru reflecție și textele din Sfânta Scriptură folosite de credincioșii din lumea întreagă pentru inspirație în acest sezon de așteptarea a venirii Mântuitorului.

Harul si pacea sa va fie inmultite! 3. Binecuvantat sa fie Dumnezeu, Tatal Domnului nostru Isus Hristos, care, dupa indurarea Sa cea mare, ne-a nascut din nou prin invierea lui Isus Hristos din morti, la o nadejde vie 4. si la o mostenire nestricacioasa si neintinata, si care nu se poate vesteji, pastrata in ceruri pentru voi. 5. Voi sunteti paziti de puterea lui Dumnezeu, prin credinta, pentru mantuirea gata sa fie descoperita in vremurile de apoi! 6. In ea voi va bucurati mult, macar ca acum, daca trebuie, sunteti intristati pentru putina vreme, prin felurite incercari, 7. pentru ca incercarea credintei voastre, cu mult mai scumpa decat aurul care piere, si care totusi este incercat prin foc, sa aiba ca urmare lauda, slava si cinstea, la aratarea lui Isus Hristos, (1 Petru 1:2-7)

Cu stimă şi preţuire frăţească,

Otniel Ioan Bunaciu,

Preşedinte, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Conferința națională de misiune a Departamentului de Misiune al UBR


 

În data de 7-8 Septembrie 2011 a avut locConferinţa naţională a consiliul naţional de misiune al UBR. La această întâlnire a fost prezent Preşedintele UBR, Vice-preşedintele cu Misiune în UBR, 7 preşedinţi de comunităţi, 7 vice-preşedinţi cu Misiune din comunităţile din ţară, coordonatorul cu misiunea al Departamentului de Misiune al UBR, un misionar ce lucrează în misiune externă şi alţi reprezentanţi cu misiunea din comunităţile baptiste din România.

S-au prezentat rapoartele de misiune ale comunităţilor ceea ce a oferit o imagine de ansamblu asupra slujirii baptiştilor din România. Se poate spune că elementele prezentate constituie o încurajare pentru lucrare dar în acelaşi timp ne motivează la o implicare şi mai mare în societatea în care trăim.

Mai multe detalii AICI

Conferința Națională de Misiune a Departamentului de Misiune al UBR


În perioada 7-8 septembrie 2011 va avea loc la Lugoj Conferința Națională de Misiune a Departamentului de Misiune al UBR. La această conferință vor participa Președintele UBR, Otniel Ioan Bunaciu, Secretarul General UBR Ionel Tuțac, Vicepreședintele cu misiunea din cadrul UBR, Viorel Candrianu și coordonatorul aceluiași departament, Alex Vlașin. Sunt invitați și așteptați președinții comunităților baptiste locale din România alături de vicepreședinții cu misiunea pentru a discuta aspectele lucrării misionare, dar și strategiile misionare folosite.

Alături de participanții enumerați vor fi prezenți și misionari români delegați de comunități care lucrează în România sau în străinătate. În cadrul întâlnirii va fi făcută o evaluare a proiectelor misionare derulate în Serbia, Asia Centrală dar și a Campaniei Naționale de citire a Bibliei. În urma acestei conferințe se așteaptă rapoarte misionare concrete din teren de la fiecare comunitate. Se vor face, de asemenea, propuneri pentru proiecte misionare naționale și vor fi prezentate rapoarte ale conferințelor misionare precedente (oltenia și misiunea rurală).

Conferința este găzduită de școala creștină Harul din Lugoj.

http://revistacrestinulazi.ro/2011/09/conferinta-nationala-de-misiune-a-departamentului-de-misiune-al-ubr/

Baptiștii din România în calendarul mondial de rugăciune


În fiecare săptămână, personalul Alianței Mondiale Baptiste se roagă pentru convențiile și uniunile baptiste din întreaga lume. Invitația de a mijloci unii pentru alții este lansată însă tuturor celor interesați de a-și sprijini frații de credință în rugăciune.

Între 11-17 septembrie, Alianța Mondială Baptistă a inclus în calendarul său de rugăciune Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România și Convenția Bisericilor Baptiste Maghiare din România. Alături de baptiștii români sunt menționați și alți credincioși baptiști din Europa. Este vorba despre credincioșii din Ungaria și cei din Bulgaria.

http://revistacrestinulazi.ro/2011/09/baptistii-din-romania-in-calendarul-mondial-de-rugaciune/

Baptismul e o religie a convingerilor


„Baptismul e o religie a devotamentului și a convingerilor față de Isus Hristos”

Memoriu al Uniunii Baptiste prin care aceasta protesta față de situația baptiștilor din România

București, 15 noiembrie 1938 (AE F71  V24 F85)

Comunicatul Uniunii Baptiste cu privire la congresul cultului baptist


In urma celui de-al 35-lea Congres al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste desfasurat in perioada 19 – 20 mai la Biserica Crestina Baptista Betel din Timisoara, si dupa numararea celor 924 de voturi valabil exprimate, Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania anunta componenta Comitetului Executiv pentru perioada 2011 – 2015:

Presedinte: Otniel Ioan Bunaciu – Bucuresti, B
Secretar general: Ionel Tutac – Lugoj, TM
Vicepresedinte cu pastorala: Ilie Cornel Tinco – Bocsa, CS
Vicepresedinte cu educatia: Paul Negrut – Oradea, BH
Vicepresedinte cu misiunea: Viorel Candrianu – Ipotesti, SV
Vicepresedinte din partea Comunitatii Maghiare: Jozsef Kovacs – Satu-Mare, SM
Secretar general adjunct: Ilie Milutin – Coronini, CS

La cel de-al 35-lea Congres al Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania au participat peste o mie de persoane, iar ca invitati speciali de peste hotare au participat John Upton, Presedintele Aliantei Mondiale Baptiste, Valeriu Ghiletchi, Presedintele Federatiei Europene Baptiste si Daniel Branzei, Presedintele Asociatiei Baptiste din SUA si Canada, Avram Dega, reprezentantul Uniunii Baptiste din Serbia si Cornel Prejban, reprezentantul baptistilor romani din Austria.

Lucrarile Congresului s-au desfasurat sub motto-ul Unitate in lumina lui Hristos.

Cu ocazia acestui eveniment au fost lansate doua carti: Marea importanta a rugaciunii de Liviu Olah si Spurgeon – predicatorul poporului de Peter Morden.

Bucuresti,
21 mai 2011

Articole similare:

Dionis Bodiu și reflecțiile sale asupra congresului cultului baptist

Noua conducere a Uniunii Bisericilor Crestine Baptiste din Romania rezultata in urma congresului cultului

Otniel Bunaciu a fost reales președinte al cultului creștin baptist din Romania

Programul Congresului Cultului Baptist 19-20 mai 2011

Presa despre Congresul Cultului Baptist

Candidații pentru funcția de Președinte al Cultului: Otniel Ioan Bunaciu

Uniunea Baptistă: Conducerea comunităților


În urma alegerilor desfășurate în cursul acestui an, conducerea comunităților baptiste locale, este următoarea:

ARAD:

Preşedinte: Iuga Romică

Secretar: Bozian Petru

BACĂU:

Preşedinte: Ţifrea Marin

Secretar: Bârzu Adrian

BRĂILA:

Preşedinte: Gacea Aurel

Secretar: Ghiţă Ovidiu

BUCUREŞTI:

Preşedinte: Boingeanu Corneliu

Secretar: Bădrăgan Sorin

CARAŞ-SEVERIN:

Preşedinte: Mihuţ Mihai

Secretar: Sfercoci Valentin

CLUJ:

Preşedinte: Vasile Tămaş

Secretar: Liviu Cioflica

CONSTANŢA:

Preşedinte: Fodorean Daniel

Secretar: Serdenciuc Corneliu

HUNEDOARA:

Preşedinte: Ursu Mircea

Secretar: Rusu Timotei

OLTENIA:

Preşedinte: Cruceru Viorel

Secretar: Scurt Daniel

ORADEA:

Preşedinte: Vidu Petru

Secretar: Faur Alin

SIBIU:

Preşedinte: Stânea Timotei

Secretar: Căpăţână Sorin

SUCEAVA:

Preşedinte: Boingeanu Dan

Secretar: Boghean Vasile

TIMIŞOARA:

Preşedinte: Tuţac Ionel

Secretar: Ianc Marius Ştefan

VALEA CRISULUI:

Presedinte: Popa Dorel

Secretar: Chirla Pavel-Marian

CONVENTIA MAGHIARA:

Preşedinte: Iosif Simon

Secretar: Joszef Kovacs

http://revistacrestinulazi.ro

Otniel Ioan Bunaciu – Interviu (III) via Revista Crestinul Azi


 

Reporter: Ați menționat la început și o serie de așteptări care poate nu au fost împlinte. Doriți să elaborați cu privire la acestea?

Mă pot referi aici la anumite aspecte care nu au ținut de mine în mare parte și la altele la care poate aș fi putut realiza mai mult. Între lucrurile care nu au ținut așa de mult de mine dar care sunt importante, se află situația financiară a Uniunii. Este știut că după a nul 1989 susținerea pe care bisericile o acordă Uniunii prin dărnicia lor nu este la nivelul nevoilor, în ciuda faptului că în fiecare an, cu ocazia Conferinței Naționale se adoptă o contribuție pe membru care ar asigura bugetul Uniunii. Situația reală este că bisericile susțin numai în jur de 40% din bugetul adoptat și pe lungă durată o asemnea stare nu va putea fi susținută. Am remarcat însa situația interesantă că în anul în care am avut colecta pentru cutremurul din Haiti și pentru inundațiile din România, suma totală colectată de Uniune se apropie de bugetul anual propus. De aici am tras concluzia că există resurse și disponibilitate de implicare din partea bisericilor dar slujirea la Uniune nu este suficient de vizibilă. Activitatea de zi cu zi a Uniunii care este deosebit de importantă pentru viața bisericilor deoarece acestea există legal prin Uniune, nu are vizibilitatea unor proiecte nationale ca cele descrise mai sus.

Un alt aspect pe care doresc să îl menționez este regretul că am avut colegi de slujire pe care nu am reușit să îi conving pe deplin că viziunea adoptată la Congres, de către cei care au reprezentat bisericile și care au votat, este o viziune pentru întreaga Uniune.

Am considerat că votul Congresului a fost pentru o conducere a Cultului care să pună în aplicare viziunea adoptată. Rolul conducerii Cultului este să realizeze viziunea, dezbaterea fiind pentru a stabili modalitatea în care poate fi pusă în aplicare această viziune cât mai bine. Mă bucur că lucrurile s-au îndreptat totuși în direcția indicată de Congres și pot să mărturisesc că am văzut mâna Domnului la lucru în toată această perioadă în realizarea unității dintre membrii Consiliului.

Reporter: Vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite. Doriți să comunicați ceva la încheierea acestui interviu?

Otniel Bunaciu: Doresc să îi multumesc lui Dumnezeu pentru ocazia și onoarea de a sluji bisericile din România în acest prim mandat și în același timp mă rog lui Dumnezeu pentru ca să își împlinească voia cu ocazia următoarelor alegeri.

Într-un nou mandat îmi propun să continui dezvoltarea slujirilor începute și să promovez aceste slujiri între bisericile din cadrul Uniunii. Cred că implicarea în slujire motivează bisericile și întărește unitatea frățească. Evanghelizarea și misiunea rămând direcții prioritate pentru slujirea bisericilor noastre. În același timp cred că este important să analizăm schimbările care au loc în țara noastră și să înțelegem mai bine cum afectează acestea mărturia și slujirea bisericilor noastre. Mă refer aici la dezvoltarea din mediul urban în care se găsesc majoritatea bisericilor mari din Uniune şi la scăderea din mediul rural unde sunt multe biserici care au rămas mici şi au nevoie de sprijin. Pe lângă urbanizare, fenomenul emigrării a afectat dramatic România în ultimii ani și este o tendință care încă se menține. Este nevoie să evaluăm impactul acestor fenomene și să vedem ce se poate face pentru a veni în sprijinul bisericilor afectate mai mult dar și a comunităților de credincioși care s-au format acum în diaspora. În al treilea rând consider că pe lângă evanghelizare, misiune și o înțelegere mai bună a realității în care ne aflăm este nevoie de o echipare mai bună a tuturor membrilor din bisericile noastre. Uneori se pare că identitatea noastră ca baptiști nu mai este cunoscută suficient de bine. Este nevoie ca în continuare întemeierea credinței baptiste să fie pe învățătura Sfintei Scripturi la care trebuie să revenim mereu pentru ca să ne tragem seva de acolo si să rămânem întemeiați în aceasta. Din istorie știm că credința baptistă a influențat semnificativ creștinismului nou testamental din țara noastră. Sunt convins că o înțelegere mai profundă a ceea ce credem și practicăm, pornind de la Scriptură, ne va ajuta să reafirmăm această identitate baptistă și în secolul XXI.

În final doresc să mulțumesc familiei mele, soției Camelia și lui David pentru înțelegerea acordată atunci când slujirea m-a făcut să lipsesc de acasă. Fără sprijinul lor nu aș fi reușit să rezist ritmului slujirii.

Mulțumesc părinților mei Bunaciu Ioan și Otilia pentru exemplul de slujire pe care mi l-au dat și pentru sfaturile pe care continuă să mi le dea. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie care a fost și este implicată în slujirea bisericilor baptiste din România.

Mulțumesc colegilor de slujire din biserica, fratelui Sorin Bădrăgan și de curând fratelui Sami Crișan pentru că au fost alături de mine și au preluat multe din sarcinile slujirii din biserica locală făcând posibilă slujirea mea în Uniune.

Mulțumesc Bisericii Providența în care am crescut și pe care o slujesc pentru îngăduința, rugăciunile de însoțire și cuvintele de încurajare.

Multumesc colegilor de la Institutul Teologic Baptist și Facultatea de Teologie Baptistă pentru susținere.

Multumesc frățietății din Uniunea Baptistă din România pentru încrederea acordată de a-i sluji.

A lui Dumnezeu să fie Slava!

Sursa: Revista Creștinul Azi

Articole similare

Mesajul lui Otniel Bunaciu la Congres (2007)

Componența Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Raportul Uniunii Baptiste (2007-2011) prezentat de catre Prof. Dr. Otniel Bunaciu

Comunicatul Comisiei Nationale de Propuneri via Revista Creștinul Azi

Otniel Ioan Bunaciu – Interviu (I) via Revista Crestinul Azi

Otniel Ioan Bunaciu – Interviu (II) via Revista Crestinul Azi

Referat avand ca obiect Memoriul lui Maier Ion privind publicarea unei ,,Antologii de creatie poetica crestina” – 1978 p.2


Public acum referatul Departamentului Cultelor referitor la Memoriul depus de Maier Ion privind publicarea unei ,,Antologii de creație poetică creștina”.

Prima parte a seriei de documente referitoare la publicarea unei antologii de ,,creație poetică creștină” care să includă și poeziile lui Traian Dorz a fost publicată sub titlul:  Memoriul lui Maier Ion catre CC al PCR privind publicarea unei ,,Antologii de poezie crestina” – 1978

 

 

Referat avand ca obiect Memoriul lui Maier Ion

 

Referat avand ca obiect Memoriul lui Maier Ion p.2

Știe cineva ce s-a întâmplat cu cele zece volume (caiete) de poezii însumând circa 3000 de titluri din creația lui Traian Dorz?

Cazul Iosif Ton – arhiva (2)


Partea a doua a arhivei cazului Iosif Țon- Străjerii.

 

Iosif Țon dă socoteală despre ceea ce crede și gândește (31 dec. 2010)6 comments

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Postez aici răspunsul lui Iosif Țon scris sub forma unui eseu așa cum a apărut el pe blogul lui Dani … more →

Etichete: evanghelici, puncte de vedere, Daniel Branzei

Comitetul local radio Suceava catre AGA Vocea Evangheliei

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Către comitetul AGA al RVE, Iubiti frați, Vă facem cunoscut că în sedința care a avut loc în data de … more →

Etichete: evanghelici, puncte de vedere, suceava evanghelica, RVE (Radio Vocea Evangheliei)

Cazul Iosif Ton – Societatea Misionara Romana1 comment

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Apariția în mediul on-line a comunicatului Societății Misionare Române care menționează faptul că Io … more →

Etichete: evanghelici, puncte de vedere, Alin Cristea, Guarding the Gospel, Răscumpărarea memoriei, SMR (Societatea Misionară Română), Vasilica Croitor

Iosif Ţon nu a fost dat afară de la Societatea Misionară Română

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: În urma apariției în mediul online a comunicatului SMR (Societății Misionare Române) despre  ,,elibe … more →

Etichete: evanghelici, puncte de vedere, Răscumpărarea memoriei, SMR (Societatea Misionară Română), Oliver Ghitea

Cazul Iosif Țon – Străjerii are pagină pe blogul Istorie evanghelică

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Urmând modelul lui Alin Cristea care a realizat o pagină de cronologie adnotată despre cazul Iosif Ț … more →

Etichete: Anunturi, evanghelici, Alin Cristea, Miscarea Strajerilor, strajerii

Cazul Iosif Țon are o pagină de cronologie1 comment

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Alin Cristea a realizat pe blogul România Evanghelică o nouă pagină  denumită Cazul Iosif Țon – Cron … more →

Etichete: Anunturi, evanghelici, Mass media, Alin Cristea, Cronologie, Miscarea Strajerilor, romania evanghelica, strajerii

Declarația zilei – 28 decembrie 20101 comment

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: Chestiunea importantă nu este cea de sprijinire a lui Iosif Țon sau a altcuiva. Chestiunea important … more →

Etichete: declaratia zilei, evanghelici, Alin Cristea, Răscumpărarea memoriei

Iosif Ton interzis la RVE1 comment

Marius Silvesan wrote 2 weeks ago: ”Suceava citește” dar Suceava nu mai asucultă Pastorul Iosif Ton unul dintre cei care au pus bazele … more →

Etichete: evanghelici, Mass media, știri, suceava evanghelica

Iosif Țon despre supravietuirea Bisericii în comunism2 comments

Marius Silvesan wrote 3 weeks ago: Marius Cruceru publică în cadrul postului “Our greatest mistake… the desire to survive” – Iosif Ton … more →

Etichete: comunism, baptisti, Libertate religioasă, istoria bisericii, persecutie, Marius Cruceru

Iosif Ţon – Semnificaţia întrupării3 comments

Marius Silvesan wrote 3 weeks ago: Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava … more →

Etichete: evanghelici, Mesajul spiritual, pasi spre lumina, petru lascau

Raportul Uniunii Baptiste (2007-2011) prezentat de catre Prof. Dr. Otniel Bunaciu


Mesajul adresat de către pastorul Otniel Bunaciu cuprinde și raportul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România pentru perioada 2007-2011. Este vorba de un raport neoficial prezentat într-un cadru diferit de cel cu care ne-am obișnuit. Cu toate acestea, am considerat că anumite elemente din cadrul acestui mesaj pot constitui un raport sau un bilanț.

Materialul are trei părți:
1. Cuvântul de salut adresat de către Prof Dr. Otniel Bunaciu în calitate de pastor al Bisericii Baptiste Providența din București.
2. Bilanțul de activitate al președintelui și actualului birou executiv al UBCBR. Cea ce am denumit raportul de activitate se regăsește în cuvântul de salut adresat de către Prof. Dr. Otniel Bunaciu din partea bisericilor baptiste care fac parte din Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România. Plecând de la mesajul de salut, Prof. Dr. Otniel Bunaciu face o trecere în revistă a principalelor activități desfășurate pe parcursul mandatului său de președinte al Uniunii Baptiste (2007-2010/2011
3. Predica
Înregistrarea a fost realizata la BCB Nădejdea în data de 9.01.2011 iar editarea realizată de Marius Silveșan.

Subiecte pentru săptămâna europeană de rugăciune 2011 în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


STATORNICI IN CREDINTA

Subiectele în format pdf pot fi descărcate de aici.

1. Credinţa biblică neschimbătoare

Text: Iuda 1-4

“Credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” nu se schimbă de la o generaţie la alta, de la o biserică la alta sau de la un predicator la altul.  Credinţa adevărată nu se poate schimba pentru că:

a) Dumnezeu nu se schimbă:

Maleahi 3:6 “Căci Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb…”

Iacov 1:16-17 In Tatăl luminilor, „… nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”. b) Isus Hristos nu se schimbă:

Evrei 13:8 “Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!”. c)  Cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă:

Matei 5:18 “Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul si pământul, nu va trece o

iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”

Matei 24:35 “Cerul si pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece.”

Mulţumire: – Pentru credinţa neschimbătoare care ne-a fost dată.

– Pentru înaintaşii credinţei neschimbătoare din istoria bisericii locale.

– Pentru credincioşii din zilele noastre care păzesc si apară credinţa  biblică.

Mijlocire: – Pentru cei încercaţi în credinţă.

– Pentru cei slabi în credinţă.

– Pentru cei care au căzut de la credinţă.

Cerere: – Mulţi oameni să vină la credinţa mântuitoare.

– Intărirea credinţei celor slabi.

– Păstrarea nealterată a credinţei în bisericile noastre.

2.    Credinţa sinceră

Text:  2 Tim. 1:1-8

Credinţa sinceră nu are scopuri ascunse în relaţia cu Dumnezeu si cu oamenii. O credinţă prefăcută este ispita în care cad cei interesaţi doar pentru o imagine favorabilă în faţa lumii. Este cunoscut faptul că unii  oameni vin la biserică din interes. Cei care vin din interes si pretind că au credinţă pot înşela oameni, dar nimeni nu-L poate înşela pe Dumnezeu.

a)  Galateni 6:7 “Nu vă înşelaţi: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce samănă omul, aceea va şi secera.”

b)  Psalmul 1:6 “Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor

duce la pieire.”

Mulţumire: – Pentru oamenii sinceri în credinţă.

– Pentru lucrătorii sinceri în credinţă.

– Pentru bisericile care au păzit credinţa curată.

Mijlocire: – Pentru protecţia celor tineri în credinţă.

– Pentru protecţia bisericilor de învăţători şi prooroci mincinoşi.

– Pentru protecţia celor care apară credinţa de învăţături stricate.

Cerere: – Pentru cercetarea inimii fiecărui om din biserică.

– Pentru pocăinţa celor care au o credinţă prefăcută.

– Domnul să ridice noi generaţii de lucrători sinceri în credinţă.

3. Credinţa mântuitoare

Text: Romani 10: 9-13

Sunt mulţi oameni care pretind că au credinţă, dar nu orice credinţă este mântuitoare. Iacov avertizează : „…dar şi dracii cred…şi se înfioară”(Iac.2:19) Credinţa mântuitoare este darul lui Dumnezeu : „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu”(Ef.2:8)           Acesta credinţă „a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3). Câteva adevăruri sunt edificatoare :

a) Este o singură Evanghelie adevărată: „Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut” (1 Cor. 15:1-2 )

b) Există numai o cale adevărată, calea îngustă: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.”( Matei 7:13-14 )

c) Există oameni care propovăduiesc o evanghelie falsă: „ Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos”.( Galateni 1:6-7 )

Mulţumire: – Pentru Evanghelia adevărată a Domnului Isus Hristos.

– Pentru credinţa mântuitoare pe care am primit-o.

– Pentru cei care au predicat Evanghelia curată.

– Pentru cei care merg pe calea îngustă, pe urmele Domnului.

Mijlocire: – Pentru cei care predică şi apară Evanghelia adevărată.

– Pentru îndreptarea celor care au crezut şi cred învăţături nebiblice.

– Pentru cei care au o credinţă doar la nivelul intelectului.

Cerere: – Să deschidă Dumnezeu uşi şi inimi pentru Evanghelie în România şi în toată lumea.

– Pentru credinţa mântuitoare în inimile celor care aud Evanghelia.

– Pentru statornicie pe calea îngustă a credinţei.

4. Credinţa vie

Text: Iacov 2:14-26

Credinţa vie se manifestă prin fapte, iar credinţa fără fapte este moartă. Unii propovăduiesc o mântuire care  se obţine prin fapte, iar altii propovăduiesc o credinţă moartă, fără fapte. Apostolul Pavel îl învaţă pe Filimon  că adevărata credinţă se arată prin fapte : „ Il rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos”(Filimon 6)

a)  Mântuirea adevărată nu se obţine prin fapte, ci numai prin credinţă: “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credintă. Si aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.”( Efeseni 2:8-9)

b)  Omul mântuit cu adevărat este plin de râvnă pentru fapte bune cu scopul de glorifica Numele Domnului şi de a fi mărturie pentru cei nemântuiţi din jurul lui :  “Să aveţi o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceiace vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării”. (1 Petru 2:12)

Mulţumire: – Pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, ca să umblăm în ele (Ef. 2:10).

– Pentru oamenii care au o credinţă vie;

– Pentru oamenii care au venit la credinţă prin mărturia bună a credinţei celor pocăiţi.

Mijlocire: – Pentru o credinţă vizibilă a celor pocăiţi.

– Pentru cercetarea vecinilor şi colegilor noştri.

– Pentru mântuirea celor care vorbesc de rău calea credinţei.

Cerere: – Pentru mai multă râvnă în a face fapte bune.

– Pentru iniţiative noi si creativitate în fapte bune.

– Pentru credinţă vie faţă de cei bătrâni, bolnavi, săraci, orfani, şi pentru toţi cei care sunt în nevoi şi încercări.

5.    Credinţa rugativă

Text: Matei 21:18-22

Domnul Isus promite că tot ce vom cere cu credinţă, prin rugăciune vom primi. Din textul acesta, unii trag concluzia că omul poate cere orice, oricând şi oricum, şi Dumnezeu promite că îi va da. Promisiunea Domnului  este condiţionată de credinţă. Dar nu orice credinţă, ci credinţa biblică. Credinţa biblică nu se bazează pe  dorinţele sau planurile oamenilor, ci pe Cuvântul  lui  Dumnezeu.  Iacov  spune  :  „…cereţi  rău,  cu  gând  să  risipiţi  în  plăcerile voastre”(4:3).  Cuvântul  lui  Dumnezeu, Sfânta  Scriptură, stabileşte   conţinutul credinţei adevărate.

a)  Voia lui Dumnezeu determină conţinutul rugăciunilor ascultate : „Indrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”( 1Ioan 5:14)

b)  Voia lui Dumnezeu este exprimată în poruncile Lui : “Si orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.”( 1 Ioan 3:22)

c)     Rugăciunea Domnului Isus este pusă sub autoritatea voii Tatălui : „…facă-se voia Ta” (Mat. 26:42)

Mulţumire: – Pentru intrare liberă la Tronul harului.

– Pentru poruncile si promisiunile din Cuvântul lui Dumnezeu.

– Pentru oamenii rugăciunii din bisericile noastre.

Mijlocire: – Pentru mântuirea poporului român.

– Pentru cei care propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu.

– Pentru cei care  se roagă greşit (Iac.4:3) sau nu se roagă deloc.

– Pentru cei care încă nu au primit răspuns la rugăciune – să rămână tari în credintă;

Cerere: -Ccunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi a voii Lui;

– Intărirea vieţii de rugăciune individuală, în familie şi în Biserică;

–     Dumnezeu să fie slăvit şi nu omul atunci când rugăciunile sunt ascultate.

6. Credinţa biruitoare

Text: 1 Ioan 5:1-6.

Cuvântul afirmă că omul născut din Dumnezeu biruieşte lumea prin credinţă.

Credinţa adevărată  este  încrederea  fermă  în  Cuvântul  lui  Dumnezeu,  în  prezenţa  Domnului  şi  în autoritatea Lui peste universul întreg. Despre biruinţele credinţei oamenilor lui Dumnezeu din vechime citim în Evrei 11:33  „Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul săbiei, s-au vindecat de boli,au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.”

a) Domnul Isus are toată puterea (autoritatea) în cer şi pe pământ : “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.”( Matei 28:18)

b) Domnul Isus a biruit păcatul, moartea si iadul : “ Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi… Dar acum Hristos a înviat din morţi!… ”( 1 Cor. 15:17-18, 20 )

“Unde iţi este biruinţa moarte? Unde iţi este boldul moarte? Boldul morţii este păcatul, şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!”( 1 Cor. 15: 55-57)

Mulţumire: –       Pentru biruinţa Domnului Isus Hristos.

–    Pentru biruinţa sfinţilor de-a lungul istoriei.

–     Pentru puterea credinţei în Domnul Isus.

Mijlocire: – Pentru cei slabi în credinţă.

– Pentru cei care sunt încercaţi în credinţă prin felurite necazuri si ispite.

– Pentru credinţa tinerilor din bisericile noastre.

Cerere: – Intărirea credinţei în bisericile baptiste

– Biruinţa asupra păcatului si a lumii

– Biruinţa în predicarea Evangheliei şi mântuirea oamenilor.

7. Credinţa perseverentă

Text: 2 Timotei 4:1-8.

Apostolul Pavel s-a luptat lupta cea bună, a ajuns la finalul vieţii şi a păzit credinţa.  Omul care are credinţa adevărată, rămâne credincios până la moarte şi după aceea va primi cununa. Biblia nu promite cununa celui care nu păzeşte credinţa până la moarte.

a)  Domnul Isus cere credincioşie până la moarte: „…Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.” Este o cerinţă pentru Biserica din Smirna (Apoc.2:10)

b)  Scriptura ne învată că numai aceia care rămân credincioşi până la sfârşit vor fi mântuiţi.

Evrei 10:39 “Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.”

c)  Oamenii credinţei rămân lângă Domnul şi în vremuri grele, de încercări şi suferinţă.

Evrei 11:36-40 “Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi     închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferestrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi,- ei de care lumea nu era  vrednică-  au rătăcit  prin  pustiuri,  prin  munţi, prin  peşteri  şi  prin  crăpăturile pământului. Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi, ca să n- ajungă ei la desăvârşire fără noi.”

Mulţumire: – Pentru credincioşia lui Dumnezeu faţă de noi în orice vreme.

– Pentru eroii credinţei din timpurile biblice şi din timpurile noastre.

– Pentru ajutorul şi călăuzirea Duhului Sfânt pe calea credinţei.

Mijlocire: – Pentru cei care se clatină în vremea încercării.

– Pentru aceia care au căzut pe cale.

– Pentru aceia care suferă  pentru credinţa lor, în familie, la locul de muncă, sau din partea autorităţilor în ţările fără libertate religioasă.

Cerere: – Ajutor de la  Dumnezeu să ramânem credincioşi până la moarte.

– Pentru ridicarea celor căzuţi şi întoarcerea fiilor risipitori.

– Pentru discernământ duhovnicesc în deosebirea învăţăturilor biblice curate de cele stricate.

–     Să fim pregătiţi  pentru întâlnirea cu Domnul.

Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu educaţia biblică

http://revistacrestinulazi.ro/2010/12/saptamana-de-rugaciune/

Comunicatul Uniunii Baptiste și reacțiile mediului evanghelic față de cazul Iosif Țon-Străjerii (III)


Ca urmare a comunicatului Uniunii Baptiste prin care se menționează poziția publică a acestei instituții față de cazul Iosif Țon – Străjerii  , au apărut o serie de reacții în mediul on-line. Unele pro, altele contra deciziei Consiliului UBCBR.  Din câte am observat discuțiile se centrează pe cazul Iosif Țon cu atât mai mult cu cât acesta a și dat un răspuns la comunicatul Uniunii Baptiste pe care l-am publicat și eu aici.  Postul de față reprezintă partea a III a grupajului de declarații și reacții apărute în mediul on-line, în principal pe platforma wordpress, față de  Comunicatul  Consiliului Uniunii Baptiste și deciziile luate de acest for în cazul Iosif Țon&Co. În plus față de cele publicate voi prezenta și câteva opinii mai vechi depsre cazul Iosif Țon Străjerii.

 

Paul Negrut despre Iosif Ton si Strajerii, pe blogul crestinulazi.ro. Comunicat preluat de pe negrutpaul.wordpress.com

Paul Negrut si Iosif Ton

Aderarea lui Iosif Ton la miscarea religioasa Strajerii reprezinta o lepadare de invatatura si practica baptista cu privire la Persoana si lucrarea Duhului Sfant al lui Dumnezeu. De fapt, Iosif Ton imbratiseaza invatatura si practicile carismatice si, prin urmare,  nu mai este un credincios baptist.Prin harul lui Dumnezeu, credinta baptista nu a inceput si nu se sfarseste cu Iosif Ton. De la inceput si pana in prezent, bisericile baptiste din Romania au fost plantate si pastorite de oameni ai lui

Dumnezeu care au primit mantuirea prin pocainta si credinta in jertfa Domnului Isus Hristos, au fost nascuti din nou, pecetluiti, umpluti si calauziti de Duhul Sfant in conformitate cu invatatura Scripturii. Credinciosii baptisti stiu in Cine cred si stiu ce cred! Ei calca pe urmele inaintasilor lor care mergand pe urmele Mantuitorului au platit cu suferinta si jertfa credinta in Domnul Isus si nu s-au lepadat de credinta lor pana la moarte.

Din pricina faptului ca respect libertatea religioasa a fiecarui om, respect si dreptul lui Iosif Ton de a-si alege religia  pe care o doreste. In acelasi spirit, insa, ii cer lui Iosif Ton sa respecte credinta si practica bisericilor baptiste din Romania. Dansul nu reprezinta bisericile baptiste din Romania sau alte organizatii baptiste internationale din care face parte Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania si, prin urmare, nu are calitatea de a vorbi in numele baptistilor.

Iosif Ţon şi “Străjerii”de Dan Barcian pe radiounison.ro

Fotografie realizată de Alin Cristea

Mediul evanghelic din România este în fierbere de când Iosif Ţon, cel mai cunoscut slujitor din ultimele decade ridicat dintre credincioşii baptişti, acceptat chiar şi de celelalte culte evanghelice şi chiar apreciat şi citat, a mărturisit public că urmează să aibă în viitor o colaborare cu mişcarea “Străjerii”, o mişcare care a apărut în cadrul cultului baptist şi care s-a apropiat până la identificare cu mişcarea carismatică mondială. Evident că părerile sunt pro şi contra. Unii salută această decizie a lui Iosif Ţon şi jubilează alţii deja l-au executat considerându-l un eretic. Cred că şi unii şi alţii greşesc. A surprins rapiditatea cu care cei ce până la anunţul cu pricina îi spuneau lui Iosif Ţon “frate”, au schimbat tonul şi l-au numit eretic. Nu am de unde să ştiu, doar am un sentiment şi s-ar putea să mă înşel, dar cred că niciodată nu a fost o frăţie în adevăratul sens al cuvântului între Iosif Ţon şi cei ce l-au lepădat cu rapiditate şi cu răutate. Sigur că toate s-au făcut în numele dreptei credinţe şi cu elan patriotic dar unde este dragostea lui Isus pentru oaia cea pierdută?

 

 

La ce v-aţi aşteptat oameni buni?, de Dionis Bodiu pe blogul Frică și cutremur

Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste din România cu privire la Iosif Ţon şi Străjeri pare să fi surprins pe mulţi. Nu înţeleg de ce. La ce altceva ne-am fi putut aştepta? Să spună că aprobă gestul lui Iosif Ţon şi că, eventual, îi încurajează şi pe alţii să îl facă? Să nu îi aplice acestuia o corecţie numărul unu, mai grea decât lui Ioan Peia şi Ilie Popa, care sunt doar suspendaţi, în timp ce fostei embleme a baptismului românesc i se retrage ordinarea pentru slujire? Să se delimiteze de atitudinile excesiv beligerante ale unor apologeţi ai baptismului necarismatic? Să ceară moderaţie în combaterea “învăţăturilor nebiblice şi străine de practica şi învăţătura bisericilor baptiste”? Oare chiar s-a aşteptat cineva la altceva decât la ce se scrie în acel comunicat, adică o frazeologie  seacă, chiar stângace din punct de vedere lingvistic, şi la o punere la punct exemplară a aceluia care într-o singură scrisoare a discreditat cu o imperială siguranţă de sine o întreagă pleiadă de teologi baptişti, tineri şi vârstnici?

 

 

Uniunea Baptistă intră în acțiune față de mișcarea „străjerii”,  pe blogul Trezire spirituală

Mai jos se află comunicatul Uniunii Baptiste legat de Iosif Țon și liderii mișcării străjerilor. (…)

În calitate de credincioși suntem chemați la veghere în viața personală, în viața de familie și în viața bisericii. Având în vedere avertizarea Mântuitorului și a apostolilor asupra apariției învățăturilor false și a prorocilor mincinoși (Matei 7, Faptele Apostolilor 20, 1 Ioan 4), chemăm toți credincioșii și toți slujitorii bisericilor sa fie treji, să vestească în puterea Duhului o Evanghelie întreagă și curată.

Membrii Consiliului Uniunii se roagă ca frații mai sus menționați și cei care urmează asemenea practici și învățături să înțeleagă din prezentul comunicat că dorim ca viața bisericilor baptiste din România să fie animată de prezența Duhului Sfânt într-un spirit de unitate și mărturie a Domnului Isus Hristos așa cum ni-l prezintă Sfânta Scriptură.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile baptiste cu părtășie unitate în sezonul în care îngerii au venit cu minunata cântare : “Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”.

 

 

UBR-Comunicat privind Iosif Ton si “Strajerii” de Daniel Lucescu pe blogul Daniel Lucescu

Fratele Iosif Ton se declara “baptist carismatic” si se alatura la Miscarea Strajerilor. Aceasta mutare il pune clar in opozitie cu marturisirea de credinta si cu doctrina baptistilor. Mie mi se pare normal in acest context sa apara aceasta declaratie-comunicat din partea Uniunii Baptiste din Romania.

Ca răspuns la cele afirmate Daniel Lucescu, Alin Cristea a făcut următoarele precizări pe România Evanghelică

Încă nimeni nu a zis CUM asocierea lui Iosif Țon îl “pune clar în opoziție cu mărturisirea de credință și cu doctrina baptiștilor”.

În Comunicatul Uniunii Baptiste nu este menționată… Mărturisirea de credință a Cultului Baptist.

În Comunicatul Uniunii Baptiste apare o singură dată cuvîntul “doctrina” și nu se referă la Mișcarea Străjerii sau la Iosif Țon.

În schimb apare expresia “Consiliul Uniunii consideră că…” (care se aseamănă cu cunoscuta expresie folosită de Comitetele bisericilor locale: “Comitetul a hotărît că…”).

 


ELIMINAREA STRĂJERILOR, de Cristian Ionescu pe blogul Popas pentru suflet

UN COMUNICAT PREVIZIBIL

Cum era de așteptat, Conducerea Uniunii Baptiste din România, a reacționat cu fermitate:

IOSIF ȚON – retragerea ordinării

IOAN PEIA și ILIE POPA – suspendare

IOAN DEMETER – excludere

Bineînțeles, toate acestea în vederea și până la ”îndreptarea” susnumiților.

Mie nu mi se par surprinzătoare aceste decizii. Uniunea Baptistă din România are o doctrină. În fața acestei mișcări de trezire spirituală, perfectă sau nu, conducerea acestei instituții a avut de ales între a-și schimba punctele de vedere cu privire la Persoana și Lucrarea Duhului Sfânt, sau să rămână la cele pe care și le-a stabilit dintotdeauna.

Nu este prima oară când frații baptiști au fost puși într-o asemenea situație. În urmă cu aproximativ 90 de ani, primii penticostali au apărut în sânul Cultului Baptist. De atunci, mișcarea penticostală a luat amploare, câștigând adepți pe trei fronturi: noi convertiți, număr mare de copii, atașarea unui număr relevant de credincioși baptiști care au primit experiența botezului cu Duhul Sfânt și vorbirea în limbi. Acestea sunt adevăruri istorice, pe care Cultul Penticostal nu a avut niciodată intenția să le conteste. De altfel, ele au fost prezentate destul de clar, deși pe alocuri tendențios, în cărțile documentare ale istoriei baptiste din România.

 

 

Ce-au făcut prezbiterienii americani în 1970, când au fost în situaţia baptiştilor români de astăzi?, de Emanuel Conțac pe blogul Vaisamar

În anii precedenţi Biserica Prezbiteriană fusese frământată de apariţia practicilor harismatice: unii pastori implicaţi au fost scoşi din funcţie, iar laicii au ajuns să se simtă destul de izolaţi de comunităţile din care făceau parte.

Comisia de evaluare a avut în componenţă 11 membri: trei pastori, un medic, un psiholog, un capelan al Marinei, doi laici (foarte important!) şi doi cercetători biblici (unul dintre ei fiind, evident, Bruce M. Metzger). De precizat că doi dintre membrii comisiei avuseseră experienţe harismatice şi vorbiseră în limbi!

Comisia s-a întâlnit în mai multe rânduri, cerând un an de prelungire pentru a putea depune raportul final. Membrii comisiei au invitat la audieri diverse persoane din afara Bisericii Prezbiteriene, de ex. Thomas F. Zimmermann, supraveghetorul Assemblies of God, David du Plessis etc. Unii dintre cei invitaţi la discuţii au declarat ferm că vorbirea în limbi nu este prezbiteriană şi că toţi cei care vorbesc în limbi ar trebui invitaţi să părăsească biserica!

În 1970, la A 182-a Adunare Generală, comisia a depus un raport final, alcătuit din patru secţiuni: 1) O secţiune exegetică despre Duhul Sfânt şi darurile sale; 2) Consideraţii teologice; 3) Aspecte psihologice; 4) Recomandări.

STRĂJERI: QUO VADIS?, de Cristian Ionescu pe blogul Popas pentru suflet

ÎNTRE MIȘCARE ȘI INSTITUȚIE
Mi-a rămas în minte un fragment din cartea Quo Vadis. În imaginația lui Sienkiewicz, bătrânul împărat Tiberiu, prezice viitorul creștinismului printr-o analogie demnă de ”zicerile clasice”, parafrazez: ”Când creștinismul va ajunge călare pe situație, vor avea și creștinii probleme. Acum sunt uniți, devotați și credincioși pentru că sunt amenințați. Nu sunt călare pe situație. Când vor avea libertate, proprietăți, funcții, atunci vor începe luptele interne, invidia, ura și toate relele pe care acum le acuză la noi.”

Câtă dreptate avea Tiberius (sau, cum spuneam, Sienkiewicz, nu contează).

Pentru o vreme, ca mișcare, ”Străjerii” s-au bucurat de părtășie, au experimentat prezența lui Dumnezeu, au mai și trecut ”dincolo” ici și colo, dar, în mare, nu au avut probleme. Până acum, când mâna le este forțată spre o decizie radicală. Vor rămâne o mișcare sau vor deveni o instituție. Avantajele de a fi mișcare sunt că la întrunirile lor, atunci, când și unde au loc, se completează bine în slujire, fiecare are ceva de făcut, fiecare zice ce are de zis, oameni vin, se bucură și toată lumea pleacă acasă fericită. Nu tot așa este într-o instituție. Acolo trebuiesc organizate lucrurile, menajate orgoliile, ocupate funcțiile, elaborate principiile, înființate și repartizate departamentele, ce mai, ca în orice Cult respectabil

 

 

Ţon vs. Uniunea – un duel inegal, de Dionis Bodiu pe blogul Frică și cutremur
De ce este o luptă inegală? Păi haideţi să inventariem puţin situaţia.1. Numele puse la bătaie
Iosif Ţon are un nume cu o puternică rezonanţă mediatică. Fie că este văzut ca sfânt, fie ca apostat, numele lui incită, atrage, stârneşte pasiuni. (…)
Consiliul Uniunii? Am văzut pe pagina lor de internet câteva nume din componenţa acestuia. Sunt vreo douăzeci şi patru de persoane, dacă am numărat bine, dintre care nominal avem listate doar vreo şapte. Îmi închipui că cei mai mulţi sunt oameni care au făcut câte ceva pentru baptismul românesc. (…)
2. Abilitatea de a manipula prin media Şi aici Iosif Ţon dă clasă inamicilor săi. În timp ce baptiştii pur-sânge s-au spart în filmuleţe hazlii, în scrisori defăimătoare şi comunicate seci, Ţon a atacat predicând despre bunătate, după care, la decizia de “retragere a ordinării pentru slujire” – un superb model de disciplinare, aplicabil în cadrul unei gădiniţe cu program normal – ne trimite o misivă înduioşătoare, dorindu-le în funal celor din Uniune “belşugul bunătăţii lui Dumnezeu”. Cum să poţi face faţă la aşa ceva?3. Capacitatea de reacţie rapidă, coerentă şi clară
La capitolul “claritate” nici Iosif Ţon nu a excelat. Totuşi, el a dovedit mai mult dinamism, a fost mai prompt în reacţii; deşi s-au găsit destule greşeli de exprimare şi în scrisorile sale ele au contat mai puţin faţă de faptul că vreo douăzeci şi patru de capete luminate nu au fost în stare să să fie prompţi în decizii şi să emită un comunicat într-o românească impecabilă. (…)
4. Complexul Băsescu
Noi românii am mai trăit experienţa asta, când complexul “singur împotriva tuturor” ni l-a dat preşedinte pe Băsescu, anul trecut. (…)
Iosif Ţon, acest veritabil Băsescu al evanghelismului românesc, ştie să impresioneze şi chiar să inspire milă. (…)
Fraţilor, Consiliul Uniunii este în inferioritate! Are nevoie de ajutor; sunt peste două duzini de oameni acolo, dar nu ajung. Poate le oferim nişte asistenţă de specialitate. Au nevoie de un filolog, de un specialist în comunicare, de o echipă operativă mai flexibilă. (…)
Au baptiștii ierarhie?, de Alin Cristea pe  blogul România Evanghelică

Beniamin Cruceru (pe blogul lui Emanuel Adrian Sârbu): “Fie că ne place sau nu, avem o ierarhie și conducătorii baptiști au vorbit în numele tuturor baptiștilor. Consider a fi aceasta o minimă normalitate (mă refer la existența unei conduceri indiferent de felul în care o face).”

Consider neinspirată folosirea cuvîntului “ierarhie”.

Ar putea fi considerată o instigare la încălcarea Mărturisirii de credință a Cultului Creștin Baptist din România, care precizează, la secțiunea “Despre biserică”:

“Nu recunoștem grade ierarhice.”

Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din România precizează la Articolul 1 principiile după care se organizează Cultul Creștin Baptist din România:

a) Principiul autorității spirituale
b) Principiul asocierii
c) Principiul autonomiei
d) Principiul apostoliei
e) Principiul preoției universale
f) Principiul libertății religioase
g) Principiul egalității cultelor

Iosif Țon: Omul instituție, de Cristian Ionescu pe blogul Popas pentru suflet (16.dec.2010)

Iosif Țon, Foto de Alin Cristea

STRĂJERII LA RĂSCRUCE DE DRUMURI

Oricât de legat sunt prin experiența mea de viață de sistemul centralizat (cu toate că îi detest profund abuzurile) și oricât de bine am crezut că știu ce înseamnă, trebuie să recunosc ceea ce observă o lume întreagă în zilele acestea: Iosif Țon este o instituție în sine. Nu că i-am subestimat popularitatea (pentru unii notorietatea), dar l-am perceput ca fiind parte dintr-o organizație. Retragerea ordinării sale în cadrul Uniunii Baptiste, a reprezentat nici mai mult nici mai puțin decât un suspin al neputinței.

Prof Dr. Vasile Talpos a suferit un preinfarct


Prof Dr. Vasile Talpos a facut un preinfarctLuni seara, 13 decembrie 2010, Prof Dr. Vasile Talpos, rectorul Facultatii de teologie baptista din Bucuresti a suferit un preinfarct.

Între anii 1984-1988, Dr. Talpoş a lucrat ca Secretar General al Uniunii Baptiste din România şi ca vicepreşedinte, preşedinte şi apoi ca past-preşedinte al Federaţiei Baptiste Europene. În anul 1988 a fost ales ca director al Seminarului Teologic Bapstist Bucureşti, iar în anul 1990 a organizat transformarea

Seminarului Teologic Baptist Bucureşti în Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar din Bucureşti, şi de atunci împlineşte funcţia de rector al acestui Institut.Între anii 1991-2000 a deţinut şi funcţia de decan al Facultăţii de Teologie Baptistă din cadrul Universităţii Bucureşti. Totodată, Dr. Talpoş este şi profesor universitar şi autor a mai multor cărţi, cursuri, monografii şi articole.

Dr. Vasile Talpoş este căsătorit cu Lidia şi împreună au trei copii (Cristina, Cristian, Emanuela (Ema))

Vă îndemnăm să va rugați pentru Prof. Dr. Vasile Talpos.

Informație preluată prin de pe radiofiladelfia.ro

 

Declarații și reacții față de decizia Consiliului Uniunii Baptiste de ”retragere a ordinării pentru slujire” pastorului Iosif Țon (II)


Acuzat fiindca doresc sfintenie – Iosif Ton

Ca urmare a comunicatului Uniunii Baptiste prin care se menționează poziția publică a acestei instituții față de cazul Iosif Țon – Străjerii și se iau următoarele decizii (1) „retragerea ordinării” pentru Iosif Ţon; (2) suspendare temporară din slujire pentru pastorii Ioan Peia şi Ilie Popa; (3) cerere de excludere pentru Nelu Demeter” (vaisamar.wordpress.com), au apărut o serie de reacții în mediul on-line. Unele pro, altele contra deciziei Consiliului UBCBR. Am publicat prima parte a reacțiilor aici, iar în cadrul acestui post voi prezenta reacțiile care au apărut între timp sau de care am luat eu cunoștință după realizarea grupajului anterior de declarații și reacții.

 

Comunicatul din partea Consiliului Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România – UPDATE, de Marius Cruceru pe blogul Marius Cruceru

Vă transmitem salutări sfinte și pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinși, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este același, ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim nașterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie și de recunoștință pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toți oamenii.

 

Reacția Uniunii Baptiste la declarațiile dr. Iosif Ton și la Mișcarea “Străjerilor” – un demers ferm, dar necesar, de Adrian Sârbu pe blogul J u r n a l u l s â r b u l u i

Fara indoiala, lumea virtuala a protestantismului evanghelic romanesc a fost caracterizata de indelungi framantari in ultima perioada, numele dr. Iosif Ton si al Miscarii Strajerilor fiind “auzite” extrem de frecvent. As indrazni chiar sa afirm, datorita amplorii pe care au luat-o discutiile in mediul online, pe diversele liste de discutii si in blogosfera, ca a marcat in mod categoric sfarsitul de an al nisei evanghelice.

Desigur, nu au lipsit abordarile extreme nici dintr-o parte, nici dintr-alta. Voci care s-au erijat fie in aparatori ai dr. Iosif Ton, fie in crestini care, cand e vorba sa dea, dau cu sete (nu de alta, dar n-au mai dat demult… nu neaparat ca le-ar fi lipsit ocaziile, ci pentru ca au trebuit sa isi reprime aceste porniri de ochii si de gura fratietatii… dar, deh… acum tot e pe val aruncatu’ cu piatra in erezia tonista…) au starnit numeroase pasiuni, dar si pozitii mai echilibrate care m-au facut sa mai trag nadejde in viitorul crestinesc, biblic, nou-testamentar, al bisericilor romanesti. Da, am citit atat glosari care-l puneau pe dr. Ton in acelasi taler cu profetii lui Baal, cat si unele abordari pastorale, care vizau mai degraba interesul pentru recuperarea domniei sale pentru o cauza mai buna decat cea pe care, si in opinia subsemnatului, domnia sa a imbratisat-o deschis in ultima perioada.

 

Atribuțiile Consiliului Uniunii Baptiste, de Alin Cristea pe blogul  România Evanghelică

Art. 93. – (1) Consiliul Uniunii coordonează activitatea Uniunii Baptiste între conferințele naționale și duce la îndeplinire hotărârile Congresului și ale Conferinței naționale.

(2) Consiliul Uniunii îndeplinește următoarele atribuții:

a) convoacă Conferința națională, stabilește ordinea de zi și pregătește lucrările acesteia;

b) stabilește strategia și obiectivele pentru activitatea Uniunii Baptiste, pe care le supune aprobării Conferinței naționale;

c) îndrumă și controlează activitatea Comitetului executiv al Uniunii, a Comisiei pastorale, a Comisiei de educație biblică, a Departamentului de misiune și a celorlalte departamente;

 

Comunicatul Uniunii Baptiste referitor la “Străjeri”, de Adrian Condrea pe blogul Ambasadorul

Iubiți frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Vă transmitem salutări sfinte și pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinși, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este același, ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim nașterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie și de recunoștință pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toți oamenii. Prin îndurarea lui Dumnezeu, bisericile creștine baptiste s-au bucurat și în anul acesta de harul Său pentru creștere spirituală și pentru mântuirea multora. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru libertatea religioasă din țară și pentru dedicarea slujitorilor și a bisericilor noastre în slujirea încredințată și în dorința de a rămâne neclintite lângă Domnul, păstrând curată „credinta care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna” (Iuda 3).

 

Răspunsul lui Iosif Ţon la Comunicatul Uniunii Baptiste, de Petru Lascău pe blogul Pași spre Lumină

Preaiubiţii mei fraţi din Consiliul de conducere al Uniunii Baptiste din România:

Cu respect față de voi toți și cu multă dragoste izvorâtă din Domnul Isus și din Duhul Sfânt, vă trimit reacțiile mele imediate la comunicatul dumneavoastră că ați ”decis retragerea ordinarii pentru slujire a fratelui  (Iosif Țon) în bisericile baptiste din Uniunea Baptistă din România, până la o vreme de îndreptare și pocăință.”

Mă voi referi întâi la decizia dumneavoastră exprimată în aceste cuvinte:

”Consiliul Uniunii Baptiste din România se delimitează de practicile și învățăturile nebiblice și străine de practica și învățătura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc ”Strajerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperității, practicarea profețiilor nebiblice, practica condiționării prezenței Duhului Sfânt de vorbirea în limbi, practica vindecărilor la comanda unei persoane, promovarea învățăturilor grupării din Africa condusă de Chris, asocierea cu ”Şcoala de vindecare”).

Vă anunț că și eu mă delimitez de aceste practici,  pentru simplu faptul ca practicile mai sus numite nu sunt sustinute de Strajeri, cu exceptia “Scolii de vindecare”, care nu are scopul de a-i învăța pe alții să fie ”vindecători”, ci este o școală în care oamenii învață cum să primească vindecarea.

 

Raspunsul lui Iosif Ton la Comunicatul Uniunii Baptiste, pe blogul crestinulazi.ro, preluare  de pe  blogul lascaupetru.wordpress.com

Acuzat fiindca doresc sfintenie – Iosif Ton

Preaiubitii mei frati din Consiliul de conducere al Uniunii Baptiste din Romania:
Cu respect fata de voi toti si cu multa dragoste izvorata din Domnul Isus si din Duhul Sfant, va trimit reactiile mele imediate la comunicatul dumneavoastra ca ati ”decis retragerea ordinarii pentru slujire a fratelui  (Iosif Ton) in bisericile baptiste din Uniunea Baptista din Romania, pana la o vreme de indreptare si pocainta.”

Ma voi referi intai la decizia dumneavoastra exprimata in aceste cuvinte:

”Consiliul Uniunii Baptiste din Romania se delimiteaza de practicile si invataturile nebiblice si straine de practica si invatatura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc ”Strajerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperitatii, practicarea profetiilor nebiblice, practica conditionarii prezentei Duhului Sfant de vorbirea in limbi, practica vindecarilor la comanda unei persoane, promovarea invataturilor gruparii din Africa condusa de Chris, asocierea cu ”Scoala de vindecare”).

 

De ce Comunicatul Consiliului Uniunii Baptiste este nul, de Alin Cristea pe blogul România Evanghelică

Comunicatul Uniunii Baptiste este nul, la fel ca și deciziile menționate, întrucît nu are la bază documentele Uniunii Baptiste.

Consiliul Uniunii nu are vreo bază juridică prin care poate “considera” ceva, Consiliul Uniunii trebuie să-și legitimeze deciziile pe baza votului care are loc pe baza documentelor de organizare a Cultului Baptist: Mărturisirea de credință și Statutul.

Conferința Uniunii Baptiste din 25-26 martie 2010 a fost convocată astfel:

“În conformitate cu articolul 93 coroborat cu art. 105 al (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist din România, Consiliul Uniunii Baptiste a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România…”site-ul Uniunii Baptiste.

Cu altă ocazie am afirmat că Florin Negruț, președintele Comunității Baptiste din Oradea, nu cunoaște Statutul Cultului Baptist.

 

Raspunsul lui Iosif Ton la Comunicatul Uniunii Baptiste, de Marius Silveșan pe blogul istorieevanghelica.ro, preluare   lascaupetru.wordpress.com

Preaiubitii mei frati din Consiliul de conducere al Uniunii Baptiste din Romania:

Acuzat fiindca doresc sfintenie – Iosif Ton

Cu respect fata de voi toti si cu multa dragoste izvorata din Domnul Isus si din Duhul Sfant, va trimit reactiile mele imediate la comunicatul dumneavoastra ca ati ”decis retragerea ordinarii pentru slujire a fratelui  (Iosif Ton) in bisericile baptiste din Uniunea Baptista din Romania, pana la o vreme de indreptare si pocainta.”

Ma voi referi intai la decizia dumneavoastra exprimata in aceste cuvinte:

”Consiliul Uniunii Baptiste din Romania se delimiteaza de practicile si invataturile nebiblice si straine de practica si invatatura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc ”Strajerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperitatii, practicarea profetiilor nebiblice, practica conditionarii prezentei Duhului Sfant de vorbirea in limbi, practica vindecarilor la comanda unei persoane, promovarea invataturilor gruparii din Africa condusa de Chris, asocierea cu ”Scoala de vindecare”).

Va anunt ca si eu ma delimitez de aceste practici,  pentru simplu faptul ca practicile mai sus numite nu sunt sustinute de Strajeri, cu exceptia “Scolii de vindecare”, care nu are scopul de a-i invata pe altii sa fie ”vindecatori”, ci este o scoala in care oamenii invata cum sa primeasca vindecarea.

Ecoul comunicatului UBCBR refritor la ”retragerea ordinării pentru slujire” pastorului Iosif Țon


Comunicat către bisericile baptiste membre ale Uniunii Baptiste din România

Iubiți frați și surori în Domnul Isus Hristos,

Vă transmitem salutări sfinte și pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinși, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este același, ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim nașterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie și de recunoștință pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toți oamenii. Prin îndurarea lui Dumnezeu, bisericile creștine baptiste s-au bucurat și în anul acesta de harul Său pentru creștere spirituală și pentru mântuirea multora. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru libertatea religioasă din țară și pentru dedicarea slujitorilor și a bisericilor noastre în slujirea încredințată și în dorința de a rămâne neclintite lângă Domnul, păstrând curată „credinta care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna” (Iuda 3).

Uniunea Baptistă din România

 

Verdict de la Consiliul Uniunii Baptiste în problema “Străjerii”

Situaţia Străjerilor şi a lui Iosif Ţon a fost lămurită de Consiliul Uniunii Baptiste.

Verdictul este de fapt o sumă de trei verdicte: (1) „retragerea ordinării” pentru Iosif Ţon; (2) suspendare temporară din slujire pentru pastorii Ioan Peia şi Ilie Popa; (3) cerere de excludere pentru Nelu Demeter.

Vaisamar

 

Comunicatul Uniunii Baptiste in problema aderarii lui Iosif Ton la miscarea strajerilor

Atasez mai jos comunicatul asteptat al Uniunii legat de Iosif Ton.

Comunicat despre Iosif Ton și străjeri

Ma abtin, cel putin deocamdata, de la comentarii, lasindu-i pe baptisti sa faca asta, daca doresc. Sper ca cei care vor s-o faca aici sa dovedeasca decenta, altfel comentariile lor vor sfirsi la gunoi.

Pina una-alta, daca doriti, va puteti spune parerea cu privire la acest comunicat, raspunsind la urmatorul sondaj ad hoc:

Persona

Din Comunicatul Uniunii Baptiste referitor la Mișcarea Străjerilor

“Consiliul Uniunii Baptiste din România se delimitează de practicile și învățăturile nebiblice și străine de practica și învățătura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc ”Strajerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperității, practicarea profețiilor nebiblice, practica condiționării prezenței Duhului Sfânt de vorbirea în limbi, practica vindecărilor la comanda unei persoane, promovarea învățăturilor grupării din Africa condusă de Chris, asocierea cu ”Şcoala de vindecare”). “

România Evanghelică

 

Comunicatul Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România în cazul Iosif Țon-străjerii

Comunicat către bisericile baptiste membre ale Uniunii Baptiste din România

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

Vă transmitem salutări sfinte şi pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinşi, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este acelaşi, ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim naşterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie şi de recunoştinţă pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toţi oamenii. Prin îndurarea lui Dumnezeu, bisericile creştine baptiste s-au bucurat şi în anul acesta de harul Său pentru creştere spirituală şi pentru mântuirea multora. Suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru libertatea religioasă din ţară şi pentru dedicarea slujitorilor şi a bisericilor noastre în slujirea încredinţată şi în dorinţa de a rămâne neclintite lângă Domnul, păstrând curată „credința care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (iuda 3).

Istorie Evanghelică

Pentru un un istoric al cazului Iosif Țon-Străjerii vezi:

Cazul Iosif Țon – Declarații , pe româniaevanghelica,

Pagina Home de pe creștinulazi.ro

Contrastează cu restul articolelor de pe Creștinul Azi cel al lui Ted Doru Pope intitulat Baptiștii istorici pe care îl găsiți pe site-ul creștinulazi.ro aici sau pe blogul Perspective Creștine aici

Comunicatul Consiliului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România în cazul Iosif Țon-străjerii


C U L T U L C R E Ş T I N B A P T I S T

UNIUNEA BISERICILOR CREŞTINE BAPTISTE din ROMÂNIA

Str. Dâmboviţa nr. 9-11, Sect. 6, 060842 Bucureşti Tel. 021 430 00 39, Fax 021 430 29 42; e-mail: uniuneabaptista@gmail.com

Comunicat către bisericile baptiste membre ale Uniunii Baptiste din România

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul Isus Hristos,

Vă transmitem salutări sfinte şi pline de dragoste în numele Domnului Isus Hristos care s-a născut în ieslea din Betleem! Convinşi, pe baza Scripturii, că Isus Hristos, Capul Bisericii „este acelaşi, ieri şi azi şi în veci” (Evrei 13:8), vă îndemnăm să sărbătorim naşterea Mântuitorului într-o atitudine de smerenie şi de recunoştinţă pentru Darul lui Dumnezeu nespus de mare pentru toţi oamenii. Prin îndurarea lui Dumnezeu, bisericile creştine baptiste s-au bucurat şi în anul acesta de harul Său pentru creştere spirituală şi pentru mântuirea multora. Suntem mulţumitori lui Dumnezeu pentru libertatea religioasă din ţară şi pentru dedicarea slujitorilor şi a bisericilor noastre în slujirea încredinţată şi în dorinţa de a rămâne neclintite lângă Domnul, păstrând curată „credința care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (iuda 3).

În urma comunicatelor celor care se numesc „Străjerii” şi ale unor păstori baptişti implicaţi în întâlnirile acestora, Consiliul Uniunii Baptiste întrunit la Arad la data de 08 decembrie 2010, a evaluat luările de poziţie făcute de aceştia. În urma discuţiilor avute, şi ţinând cont de principiile biblice înţelese şi practicate de baptiştii din România, am ajuns la convingerea că este necesar să transmitem următoarele precizări:

1.              Consiliul Uniunii Baptiste din România se delimitează de practicile şi învăţăturile nebiblice şi străine de practica şi învăţătura bisericilor baptiste promovate de cei care se numesc „Străjerii” (de exemplu: predicarea evangheliei prosperităţii, practicarea profeţiilor nebiblice, practica condiţionării prezenţei Duhului Sfânt de vorbirea în limbi, practica vindecărilor la comanda unei persoane, promovarea învăţăturilor grupării din Africa condusă de Chris, asocierea cu „Şcoala de vindecare”).

2.              Datorită modului în care a ales să mediatizeze poziţia sa în urma experienţelor personale avute şi a exprimării unei atitudini nepotrivite faţă de viaţa spirituală a bisericilor baptiste din România, Consiliul Uniunii consideră că fratele Iosif Țon a părăsit din proprie iniţiativă învăţătura şi practica bisericilor noastre.

3.              În urma declaraţiilor şi a comunicatelor fratelui Iosif Țon prin care recunoaşte şi afirmă alăturarea sa la gruparea „Străjerilor”, alegând astfel să iasă din cadrul practicilor şi învăţăturilor bisericilor baptiste din România, Consiliul Uniunii a decis retragerea ordinarii pentru slujire a fratelui în bisericile baptiste din Uniunea Baptistă din România, până la o vreme de îndreptare şi pocăinţă.

1.              Având în vedere discuţiile existente în prezent cu liderii celor care se numesc „Străjerii”, Consiliul Uniunii recomandă comunităţilor din Bihor şi Bucureşti să clarifice poziţia acestora şi a bisericilor care acceptă slujirea lor în raport cu învăţătura şi practica bisericilor baptiste. Până la clarificarea situaţiei, Consiliul Uniunii a decis suspendarea din slujire ca păstori baptişti a fraţilor loan Peia şi Ilie Popa. Comunitatea Bihor a comunicat faptul că fratele Nelu Demeter nu este ordinat ca păstor sau prezbiter în bisericile din Uniunea Baptistă şi a solicitat bisericii locale excluderea acestuia până la îndreptarea sa.

Consiliul Uniunii afirmă faptul că baptiştii din România stau în continuare lângă doctrina faţă de persoana Duhului Sfânt, lucrarea Sa şi față de înțelegerea darurilor spirituale aşa cum sunt acestea prezentate în Sfânta Scriptură şi înţelese în bisericile noastre. Fiecare credincios născut din nou are Duhul Sfânt şi trebuie să urmărească permanent plinătatea Duhului Sfânt şi umblarea în dragoste divină. Îndemnăm frățietatea la post şi rugăciune pentru creştere spirituală şi pentru o mai bună mărturie a bisericilor baptiste din România.

În calitate de credincioşi suntem chemaţi la veghere în viaţa personală, în viaţa de familie şi în viaţa bisericii. Având în vedere avertizarea Mântuitorului şi a apostolilor asupra apariţiei învăţăturilor false şi a prorocilor mincinoşi (Matei 7, Faptele Apostolilor 20, 1 loan 4), chemăm toţi credincioşii şi toţi slujitorii bisericilor sa fie treji, să vestească în puterea Duhului o Evanghelie întreagă şi curată.

Membrii Consiliului Uniunii se roagă ca fraţii mai sus menţionaţi şi cei care urmează asemenea practici şi învăţături să înţeleagă din prezentul comunicat că dorim ca viaţa bisericilor baptiste din România să fie animată de prezenţa Duhului Sfânt într-un spirit de unitate şi mărturie a Domnului Isus Hristos aşa cum ni-l prezintă Sfânta Scriptură.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze bisericile baptiste cu părtășire unitate în sezonul în care îngerii au venit cu minunata cântare : „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”.

Consiliul Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România

Arad, 8 decembrie 2010

Comunicatul în format pdf poate fi descărcat apăsând aici.

Mesaj de Advent al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România


Prin intermediul unui mesaj semnat de către Prof. Dr. Otniel Bunaciu, președintele Cultului Creștin Baptist din România, credincioșii și bisericile membre ale Uniunii Baptiste sunt invitați să celebreze Adventul, ”perioada de patru săptămâni de pregătire spirituală înainte de sărbătoarea nașterii Domnului”. Remarc și eu alături de Dănuț Mănăstireanu, Adrian Neiconi și alții, deschiderea Uniunii Baptiste către biserici și credincioși, precum și implicarea tot mai mare a bisericilor locale în actul decizional conform spiritului baptist. Îndemnul la rugăciune, post și meditație pe care l-am primit din partea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România este următorul:

 

C U L T U L  C R E Ş T I N  B A P T I S T

UNIUNEA BISERICILOR CREȘTINE BAPTISTE din ROMÂNIA

 

București, 26 noiembrie 2010

 

Iubiți frați și surori în Hristos,

Primiți vă rog un salut frățesc cu ocazia apropierii sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru. În această perioadă sărbătorim cu mulțumire dragostea Tatălui care l-a trimis pe Fiul pentru a ne elibera din robia păcatului. Ne dăm seama că o asemenea dragoste ne cheamă pe noi, cei credincioși, la un timp de pregătire și de reflecție personală înaintea lui Dumnezeu. Într-un an în care lumea întreagă trece printr-o criză severă, speranță noastră ca și credincioși rămâne întemeiată în Dumnezeu care domnește asupra lumii noastre şi a întregului univers. Lui îi mulțumim și spunem împreună cu Ieremia: bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit,  îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare! (Plângerile lui Ieremia 3:22,23)

În săptămânile care ne stau înainte şi care sunt considerate de creştini ca o perioadă de aşteptare a venirii Domnului (Advent) să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, post, meditație asupra Cuvântului şi în comuniune frățească. În unitatea Duhului să fim împreună martori ai puterii de transformare a lui Dumnezeu în viețile noastre şi în mod deosebit în comunitățile noastre. Prin împlinirea poruncii Mântuitorului de a ne iubi unii pe alții să demonstrăm că iubirea lui Dumnezeu ne-a cucerit şi ne-a schimbat eliberându-ne din robia păcatului pentru a trăi ca niște copii a lui Dumnezeu. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu. (Evanghelia după Ioan 15:12)

Ca şi credincioși baptiști dorim să rămânem lângă învățătura Scripturii pe care o înțelegem prin călăuzirea Duhului Sfânt, prezent în mijlocul celor credincioși, adunați la închinare. Fie ca viețile noastre astfel inspirate prin Cuvânt şi Duh să fie aducătoare de lumină şi speranță într-o lume amenințată de întuneric şi deznădejde. Pentru cele patru duminici şi săpămâni care anticipează sărbătoarea nașterii Mântuitorului sugerez, în cele ce urmează, câteva teme pentru reflecţie şi textele din Sfânta Scriptură folosite de credincioșii din lumea întreagă pentru inspirație în acest sezon de aşteptarea a venirii Mântuitorului.

Cu stimă şi preţuire frăţească,

Otniel Ioan Bunaciu,
Preşedinte,
Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

Împreună cu scrisoarea președintelui UBCBR, anexată în format pdf se găsesc pe lângă documentul menționat, ”temele și textele de reflecție pentru perioada de așteptare a nașterii Mântuitorului (Advent) 2010”

Mesaj Advent 2010 pdf

Statistică Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România – 2003


Conform raportului prezentat de către Viorel Condreanu, vicepreședinte al Departamentului de misiune din cadrul  Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România în cadrul Conferinței Naționale de la Bistrița din anul 2003, UBCBR avea la momentul respectiv următoarea situație statistică:

716 pastori

1722 biserici baptiste

100.000 credincioși (cifră aproximativă)

În cadrul aceluiași raport se menționează că Alianța Evanghelică din România din care făceau parte și baptiștii avea peste 500.000 membri.

Informațiile sunt preluate din Raportul de activitate al Departamentului de misiune al UBCBR prezentat de către Viorel Condreanu, vicepreședinte la acea dată, la Conferința Națională a Cultului Creștin Baptist, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, desfășurată la Bistrița în 28 noiembrie 2003.

%d blogeri au apreciat: