Arhive etichetă: legestart.ro

Structura anului școlar 2014-2015


Anul şcolar 2014-2015 va începe pe 1 septembrie şi se va încheia pe 31 august 2015, structura acestuia fiind stabilită printr-un ordin emis de Ministerul Educaţiei Naţionale la sfârşitul lunii iunie.

Structura anului şcolar 2014-2015 

Semestrul I

 • Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014;

* În perioada 1- 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 duminică, 4 ianuarie 2015;
 • Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015;
 • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 duminică, 8 februarie 2015.

Semestrul al II-lea

 • Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015;
 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 duminică, 19 aprilie 2015;
 • Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015;
 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015.

Atenţie! În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri!

De asemenea, trebuie reţinut faptul că pe  5 octombrie (Ziua internaţională a educaţiei) şi 5 iunie – (Ziua învăţătorului), unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor desfăşura manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Susţinerea tezelor

Conform Ordinului nr. 3637/2014, tezele din semestrul I al anului şcolar 2014- 2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014, iar cele din semestrul al II-lea, până la data de 22 mai 2015.

Excepţii

În cadrul actului normativ este precizat şi faptul că noul an şcolar are 36 de săptămâni de cursuri, cu un total de 177 de zile lucrătoare. Există însă şi câteva excepţii stabilite prin lege, după cum urmează:

 • clasele terminale din învăţământul liceal – 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015;
 • clasa a VIII-a – 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015;
 • clasele din învăţământul liceal (filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale) – durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
 • clasele din învăţământul profesional –  durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
 • învăţământul special (clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică) – cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
 • stagiile de pregătire practică (pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică) – 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;
 • învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri) – durata cursurilor este cea stabilită prin planurilecadru de învăţământ în vigoare.

Ordinul nr. 3637/2014 poate fi consultat integral pe Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: http://legestart.ro/structura-anului-scolar-2014-2015

Obţinerea permisului auto ar putea fi condiţionată de atingerea unui nivel minim de educaţie


șofer, mașină (legestart.ro)
Persoanelor care vor dori să obţină permisul de conducere le-ar putea fi impusă o nouă restricţie: atingerea unui nivel minim de educaţie, după cum se arată într-o propunere legislativă înregistrată la Senat.
În propunere (PDF) este specificat că persoanele care n-au absolvit cel puţin opt clase (învăţământ primar + învăţământ secundar inferior sau gimnazial) nu vor avea dreptul să se prezinte la examenul pentru obţinerea permisului.
Potrivit expunerii de motive (PDF), măsura este necesară deoarece ţara noastră se numără printre ţările europene cu o rată mare a deceselor în accidentele rutiere. Totodată, în ultima perioadă, în România, mulţi participanţi la trafic analfabeţi au obţinut permise de conducere, având ca urmare instalarea corupţiei în sistemul de examinare pentru obţinerea permisului de conducere şi, în final, producerea unor accidente grave din cauza necunoaşterii legislaţiei.

 

Metodologia si criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013


  CAPITOLUL I
Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013
   SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
   Art. 1. –
    Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.
   Art. 2. –
   (1) Numarul de gradatii care se acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate in ultimii 4 ani, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.
   (2) In situatia in care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
   (3) Personalul didactic din invatamant beneficiar al gradatiei de merit detasat in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legeanr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/ transferat.
   (5) La solicitarea unitatii de invatamant in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).
Art. 3. –
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2013.
   Art. 4. –
   (1) Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs.
   (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata in vederea pensionarii.
   SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
   Art. 5. –
   (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
   a) personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul preuniversitar cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
   b) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
   c) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, precum si cel de la Palatul National al Copiilor angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii.
(2) In cazul suspendarii contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, in conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic din invatamantul preuniversitar se evalueaza pentru perioada de 4 ani in intervalul 1 septembrie 2002-31 august 2012 in care salariatul si-a desfasurat activitatea, fara a fi luate in calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit in sesiunile anterioare.
   SECTIUNEA a 3-a
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
   Art. 6. –
    Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din ultimii 4 ani in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 sau in perioada prevazuta la art. 5 alin. (2). Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de inspectoratul scolar si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
   1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa – ponderea 80%:
   a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;
   b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL in cadrul scolii;
   c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, concursuri culturalartistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, materializate prin obtinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, mentiunilor si premiilor speciale la faza internationala/nationala/judeteana/a municipiului Bucuresti si interjudeteana/regionala;
  d) pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   e) pregatirea loturilor olimpice, activitatea in unitati de invatamant vocationale, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean;
   f) rezultate masurabile obtinute in activitatile culturale si educative organizate in scoala, cu impact la nivel local/judetean/interjudetean/al municipiului Bucuresti/national/ international;
   g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta si in cadrul unitatilor de invatamant vocational sau cu elevi cu dificultati de invatare;
   h) activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara, gradinita de vara, de educatie incluziva, de educatie multiculturala/interculturala, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national);
   i) rezultate masurabile/cuantificabile obtinute in desfasurarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
   j) rezultate deosebite obtinute in activitati de voluntariat la nivel local/judetean/national/international;
   k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;
   l) participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU;
   m) coordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
   n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala;
o) participarea concreta la sustinerea performantei scolare si la pregatirea remediala;
   p) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar.
   2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – ponderea 10%:
   a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala;
   b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN;
   c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate in domeniul sindical in cadrul federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale, nationale si/sau internationale, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 de ore);
   d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
   e) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social, precum si in comisiile nationale de specialitate.
   3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:
   a) proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
 b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.
   4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe – ponderea 5%:
   a) contributii individuale si/sau in echipa la dezvoltarea institutionala a scolii;
   b) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didacticomateriale;
   c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant;
   d) realizari in ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesionala (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de invatare).
   Art. 7. –
   (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice si se stabileste in comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6. In baza acestor punctaje, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila specifica fiecarei categorii de candidati:
   a) educatoare/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
   b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
   c) profesori;
   d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
   e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, invatamantul special;
   f) personal didactic de conducere din unitatile de invatamant.
   (2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele de punctaj, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
  Art. 8. –
   (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
   a) presedinte – un inspector scolar general adjunct;
   b) secretar – un referent de la compartimentul salarizare, normare;
   c) membri – inspectori scolari de specialitate, inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale sau metodisti ai inspectoratului scolar.
   (2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
   a) presedinte – un inspector de specialitate din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   b) secretar – un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   c) membri – inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
   (3) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti si reprezentantii asociatiilor de parinti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
   Art. 9. –
    Procedura de acordare a gradatiei de merit prin concurs cuprinde urmatoarele etape:
   1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe in care a functionat in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare elaborata de inspectoratul scolar pentru acordarea gradatiei de merit, la categoria de personal in care acesta se incadreaza. In cazul in care candidatul este detasat sau pretransferat, acesta isi depune dosarul la unitatea de invatamant unde este titular la data depunerii dosarului. Cadrele didactice angajate pe perioada determinata depun documentele mentionate anterior la conducerea unitatii de invatamant la care sunt incadrate la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.
2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.
   3. Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, documentele doveditoare si aprecierea sintetica a consiliului profesoral.
   4. In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisa.
   5. Comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste punctajul final si intocmeste lista in ordinea descrescatoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita va fi prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
   6. In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezinta propunerile de acordare a gradatiilor de merit.
   7. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului conform graficului prevazut in anexa nr. 1.
   8. Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Contestatiile se solutioneaza, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora, de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din:
 a) presedinte – inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor – director din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor – un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   c) membri – consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si un inspector scolar cu atributii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul National al Copiilor – inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridice si control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, altii decat cei care au facut parte din comisia de coordonare a concursului.
Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
La lucrarile comisiei de contestatii participa si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant, in calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
   9.
   a) Hotararea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aproba in comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar si se emite decizia de acordare a gradatiei de merit.
Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 au indeplinit si functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. In aceasta situatie, evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului.
Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.
   b) Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere), precum si pe discipline de invatamant se calculeaza raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1), si se repartizeaza proportional cu numarul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplina de invatamant, ocupate cu personal calificat, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere din unitati de invatamant.
   10. Lista candidatilor validati, cu adresa de inaintare, se transmite la Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului contine:
   a) numarul total si calculul detaliat al numarului gradatiilor acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;
   b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
   c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati prin decizia inspectoratului scolar, conform anexei nr. 2.
   Art. 10. –
    Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica incadrarea in numarul de locuri si propune, daca este cazul, sanctiuni pentru cei care nu au respectat numarul de locuri si prevederile prezentei metodologii.
Art. 11. –
    Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2012-2013, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
   Art. 12. –
   (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.
   (2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din institutiile militare de invatamant preuniversitar se evalueaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1).
   (3) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din institutiile militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale si se transmit, spre stiinta si verificare, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Art. 13. –
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta metodologie.
   ANEXA Nr. 1
la metodologie
GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2013
   1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
Perioada: 1-15 martie 2013
   2. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului scolar
Perioada: 15 martie-11 aprilie 2013
   3. Analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
Perioada: 11-19 aprilie 2013
   4. Verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
   5. Verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si modificarea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
   6. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Perioada: 8-11 mai 2013
   7. Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
Termen: 13 mai 2013
   8. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 15-17 mai 2013
   9. Solutionarea contestatiilor de catre comisie
Perioada: 20-22 mai 2013
   10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Termen: 26 mai 2013
   11. Inaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit
Perioada: 30-31 mai 2013
   NOTA:
Personalul didactic si de conducere de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, respectand graficul.
   ANEXA Nr. 2
la metodologie
TABEL NOMINAL
al candidatilor validati in consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti
Nr.
crt.
Numele si prenumele Functia Specialitatea Vechimea in invatamant Unitatea de invatamant Punctajul obtinut
 NOTE:
In cazul personalului didactic de conducere, indrumare si control din cadrul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, la rubrica „Unitatea de invatamant” se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare.
Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   ANEXA Nr. 3
la metodologie
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….., domiciliat(a) in ………………………….., str. ………………………………. nr. ………, bl. ……….., sc. ….., ap. ……., judetul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu ………… seria ………. nr. …………………, CNP ……………………………., incadrat(a) la ………………………………. pe functia de …………………………………, declar pe propria raspundere ca documentele depuse la dosar imi apartin si ca prin acestea sunt confirmate/certificate activitatile desfasurate.

Informaţii privind alocarea granturilor doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013


Informaţii privind alocarea granturilor doctorale pentru admiterea la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

 

Ordinul 4970 din 2 august 2012 (Ordinul 4970/2012)

Ordin privind alocarea granturilor doctorale in vederea admiterii la studii universitare de doctorat in anul universitar 2012-2013

Care sunt diferenţele dintre referendumul din 2007 şi cel din 2012?


Articol preluat de pe http://legestart.ro

Referendumul din 29 iulie pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu necesită pentru validare prezenţa la urne a 9.154.307 de alegători, în timp ce, la scrutinul similar din 2007, prezenţa a fost de 8.135.272 de persoane, însă de data aceasta programul de vot a fost prelungit cu patru ore, informează Mediafax.

De această dată, vor fi peste 1000 de secţii de votare în plus faţă de 2007, cu un cost suplimentar pentru organizare de 35 de milioane de lei.

Peste 1068 de secţii de votare în plus şi program prelungit de 4 ore

Numărul de alegătorilor înscrişi în listele electorale la referendumul din 2007 s-a ridicat la 18.301.309 de persoane, intervalul orar pentru votare fiind de la 08.00 la 20.00, spre deosebire de referendumul din 29 iulie, când urnele se vor deschide la ora 07.00 şi se vor închide la ora 23.00.

În 2007, numărul secţiilor de votare s-a ridicat la 17.480, dintre care 1.220 de secţii în Bucureşti, iar 186 de secţii de votare în diaspora.

La referendumul de duminică sunt anunţate 18.548 de secţii de votare, dintre care 1235 în Capitală şi 306 în străinătate.

Acelaşi tip de buletin de vot, în format A5, a fost stabilit atât la referendumul din 2007, cât şi la cel din 2012. De asemenea, în cazul proceselor verbale care centralizează rezultatul votului, acestea sunt similare cu cele din momentul referendumului de demitere a preşedintelui din 2007.

Fără declaraţii pe propria răspundere la vot

Atât la referendumul din 29 iulie, cât şi la scrutinul din 2007, este posibil votul la orice secţie de votare de pe teritoriul ţării, fie pe pe lista electorală permanentă, în cazul în care alegătorul se află în localitatea de domiciliu, fie pe lista suplimentară. Totuşi, în 2007 Guvernul a introdus obligativitatea completării unei declaraţii pe propria răspundere, în care alegătorul să menţioneze că nu a mai votat în altă secţie de votare, în timp ce la referendumul din 2012 acest lucru nu a fost solicitat de către Guvern.

Cu toate acestea, după scrutinul din 19 mai 2007,Autoritatea Electorală Permanentă a semnalat într-un raport de activitate faptul că procedeul de depistare a votului multiplu a fost aproape imposibil. AEP a depistat la acel moment doar 3 persoane care au votat de mai multe ori.

Principalele motive au fost legate de faptul că “în declaraţiile alegătorilor, în loc de Codul Numeric Personal au fost completate seria şi numărul actului de identitate, nume şi prenume, cifre care nu reprezentau codul numeric personal (12,14,15 cifre în loc de 13 cifre câte sunt cuprinse în structura codului numeric personal) sau nu s-a completat nimic”.

De asemenea, AEP semnalase că în multe cazuri nu fuseseră completate nici declaraţiile pe propria răspundere, iar “unele liste electorale suplimentare sunt scrise indescifrabil”, ori “s-au trecut informaţiile de pe acelaşi act de identitate (serie şi număr) la mai multe persoane înscrise într-o listă electorală suplimentară”.

În ceea ce priveşte durata campaniei electorale pentru cele două referendumuri, acesta este similară. Practic, în 2007 durata alocată bătăliei electorale a fost de trei săptămâni şi trei zile, respectiv din 24 aprilie, până în 18 mai. Pentru referendumul din 29 iulie campania electorală a este de exact trei săptămâni, începând pe 7 iulie, şi finalizându-se pe 28 iulie.

Organizarea referendumului, cu peste 35 de milioane de lei mai scumpă

Bugetul alocat de Guvern pentru organizarea referendumului din 29 iulie se ridică la 95,6 de milioane de lei, spre deosebire de costurile pentru organizarea scrutinului 2007, care au ajuns la 60 de milioane lei.

Referendumul din 2007, cu prezenţă sub 50% la urne

În cazul referendumului pentru demiterea preşedintelui din 2007 s-au prezentat la urne 8.135.272 de oameni, fiind înregistrată o prezenţă de 44,45%. Au fost înregistrate 2.013.099 (24,75%) de voturi pentru demiterea lui Traian Băsescu şi 6.059.315 (74,48%) împotriva demiterii sale.

În diasporă au fost exprimate 75.027 de voturi, 70.044 fiind împotriva demiterii, 4.741 pentru demitere şi 242 de voturi nule. În total, la referendumul din 2007, 62.858 de voturi au fost declarate nule.

Dacă scrutinul din urmă cu cinci ani a fost validat de Curtea Constituţională, chiar şi cu o prezenţă la vot de sub 50%, de această dată, în urma modificării Legii referendumului, trebuie să se prezinte la urne peste 50% dintre cetăţenii cu drept de vot înregistraţi în listele electorale.

Mai precis, din totalul de 18.308.612 de alegători înscrişi în listele electorale, potrivit Ministerului de Interne, vor trebui să se prezinte la urne 9.154.307 de persoane pentru validarea scrutinului.

O altă deosebire este aceea că prezenţa la referendumul de duminică ar putea fi influenţată de apelul PDL şi al preşedintelui suspendat Traian Băsescu la boicotarea scrutinului.

În cazul în care la urne se prezintă mai puţin de jumătate din alegători, scrutinul este declarat invalid de către Curtea Constituţională, iar, potrivit Hotărârii Parlamentului din 6 iulie privind convocarea referendumului, Legislativul “va lua act de hotărârea acesteia şi va decide asupra procedurii de urmat”.

Citeşte aici Legea prin care a fost aprobată OUG pentru modificarea Legii referendumului!

Surse: MediafaxMonitorul Oficial

 

 

 

Noi oportunităti pentru găsirea unui loc de muncă în statele UE prin proiectul-pilot „Primul tău loc de muncă EURES”


Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot menit să-i ajute pe tineri să îşi găsească un loc de muncă într-o altă ţară din UE. În etapa iniţială, proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” va avea ca scop îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere pentru 5.000 de persoane.

Citește articolul integral pe site-ul http://legestart.ro

Articole similare:

Firmele care angajează elevi şi studenţi in perioada vacanţei pot primi subvenţii de 250 de lei/lună

Firmele care angajează elevi şi studenţi in perioada vacanţei pot primi subvenţii de 250 de lei/lună


Site-ul fonduri-structurale.ro, care a făcut cunoscută informaţia de mai sus, reia şi o stire din partea Ziarului financiar, care reaminteşte că firmele care angajează elevi şi studenţi cu contracte de muncă în perioada vacanţei de vară primesc câte 250 de lei pe lună pentru fiecare tânăr încadrat în muncă, potrivit unei legi prin care se acordă stimulente financiare din bugetul de şomaj companiilor care angajează tineri (Legea nr. 72/2007). Anul trecut, 945 de elevi şi studenţi (573 elevi şi 372 studenţi) au lucrat în companiile locale în urma încheierii celor 248 de convenţii între angajatori şi agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă.

Eugen Staicu

Sursa: http://legestart.ro

MAI: Proiect de lege privind schimbarea permisului de conducere


Șoferii din România trebuie să se pregătească pentru un nou permis de conducere, potrivit unui proiect de lege iniţiat de Ministerul de Interne. Noul permis va fi conform cu reglementările Uniunii Europene. Informaţiile pe care le conţine documentul trebuie să fie codificate la fel ca în străinătate, pentru ca atunci când conduceţi pe o şosea din Europa şi vă opreşte un poliţist să fie familiarizat cu forma şi conţinutul permiselor din ţara din care el face parte.
Noul permis de conducere nu pare diferit faţă de cel vechi. Este însă puţin mai lat, pentru că au apărut informaţii noi, care îl vor însoţi pe orice şofer în toată Europa.

I. FORMA
A. Forma este dreptunghiularã, având aspectul unei cãrţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.

B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:
– lăţime – 85,60 mm;
– înălţime – 53,98 mm;
– grosime – 0,76 mm;
– raza de racordare a colţurilor – 3,18 mm.
II. CONŢINUTUL
2.1 Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul punctelor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.
Faţa I, prezentată în figura nr.1 din anexa proiectului de lege , conţine urmãtoarele:
– denumirea documentului înscrisă cu majuscule – PERMIS DE CONDUCERE;
– înscrisul „ROMÂNIA” şi indicativul statului în circulaţia internaţională, “RO”, încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;
– rubrici care cuprind următoarele date:
1. numele;
2. prenumele;
3. data şi locul naşterii;
4. a) data emiterii permisului de conducere;
b) data expirării permisului de conducere;
c) autoritatea emitentă;
d) codul numeric personal;
5. numărul permisului de conducere;
6. fotografia titularului;
7. semnătura titularului;
8. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să o (le) conducă;
– cuvintele „Model al Uniunii Europene”, precum şi denumirea „Permis de conducere” tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.

Figura nr. 1

Faţa II (verso), prezentată în figura nr.2 din anexa proiectului de lege, conţine următoarele:
– un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:
9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;
10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);
11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);
12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului; 13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;
14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră;
– denumirea explicativă a rubricilor 1-12;
– codul de bare.

Figura nr.2

După cum am precizat mai sus, la punctul 12 vor fi trecute resctricţiile sau informaţiile suplimentare, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz.
Vă prezentăm în cele ce urmează câteva dintre codurile armonizate ale UE, prezentate în proiectul de lege al MAI:
De exemplu, daca purtaţi ochelari sau lentile de contact, în rubrică va fi trecut codul 01,06. Dacă vi s-a impus restricţie de conducere din motive medicale la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus), atunci va fi trecut codul 05.01.
Dacă maşina dumneavoastră a suferit modificări, precum pedala de acceleraţie adaptată, o să apară codul 25.01. Sau dacă aveţi o restricţie de a circula pe autostradă, apare un alt cod, 05.07.
Toţi conducătorii auto vor avea menţionat, însă, codul 05.08 care se referă la interzicerea consumului de băuturi alcoolice.

Sursa: http://legestart.ro

Pentru a afla semnificaţiile mai multor coduri armonizate, vă sfătuim să citiţi proiectul de lege al MAI.

Legea “Big Brother” a fost adoptată de Camera Deputaţilor!


Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 22 mai, cu 197 de voturi “pentru”, 18 voturi “împotrivă” şi 13 abţineri, proiectul legii privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de trafic de telefonie şi internet, cunoscută ca Legea “Big Brother”.
Proiectul de lege prevede obligativitatea furnizorilor de telefonie fixă şi mobilă şi de internet să reţină timp de 6 luni anumite date ale abonaţilor care să fie trimise, la cerere, autorităţilor din domeniul siguranţei naţionale pentru acţiunile de prevenire, cercetare, descoperire şi urmărire a infracţiunilor grave.
Proiectul de lege privind stocarea datelor de trafic de telefonie şi internet mai prevede că organele de urmărire penală au obligaţia de a informa persoana ale cărei date sunt reţinute în termen de 48 de ore de la momentul transmiterii solicitării, cu excepţia cazurilor în care persoana este implicată în acţiuni care periclitează siguranţa naţională.
Proiectul care obligă operatorii de telefonie mobilă să stocheze pentru o perioadă toate apelurile şi mailurile a fost adoptat pentru prima dată de Parlament în 2008, dar a fost declarat neconstituţional de către judecătorii Curţii Constituţionale în 2009, deoarece “afectează exerciţiul drepturilor sau al libertăţilor fundamentale – drept la viaţa intimă, privată şi de familie, dreptul la secretul corespondenţei şi libertatea de exprimare.

http://legestart.ro

Conditiile necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior (Ordinul 4691/2011) – modificari


Prin Ordinul 3697/2012, publicat in M. Of. 299/2012, au fost produse modificari in Ordinul 4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universi […]

Continuarea pe legalis.ro

A se vedea și

Ordinul 3697 din 10 aprilie 2012 (Ordinul 3697/2012) Publicat in Monitorul Oficial 299 din 7 mai 2012 (M. Of. 299/2012) pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 – Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
http://legestart.ro/Ordinul-3697-2012-modificarea-Ordinului-ministrului-educatiei-cercetarii-tineretului-sportului-4-691-2011-aprobarea-standardelor-minimale-necesare-obligatorii-conferire-(NjA2MDAy).htm

%d blogeri au apreciat: