Arhive etichetă: Ministerul Educației Cercetării și Sportului

Ordinul 6560/2012 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27.12.2012

Intrat în vigoare la: 27.12.2012

În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

____________

*) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, şos. Panduri nr. 1.

Anexa nr. 1 – Comisia Matematică

Anexa nr. 2 – Comisia Informatică

Anexa nr. 3 – Comisia Fizică

Anexa nr. 4 – Comisia Chimie

Anexa nr. 5 – Comisia Ştiinţele Pământului

Anexa nr. 6 – Comisia Inginerie civilă şi management

Anexa nr. 7 – Comisia Ingineria materialelor

Anexa nr. 8 – Comisia Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Anexa nr. 9 – Comisia Inginerie electrică

Anexa nr. 10 – Comisia Inginerie energetică

Anexa nr. 11 – Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Anexa nr. 12 – Comisia Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Anexa nr. 13 – Comisia Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Anexa nr. 14 – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale

Anexa nr. 15 – Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Anexa nr. 16 – Comisia Inginerie industrială şi management

Anexa nr. 17 – Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Anexa nr. 18 – Comisia Ingineria mediului

Anexa nr. 19 – Comisia Biologie şi biochimie Anexa nr. 20 – Comisia Medicină

Anexa nr. 21 – Comisia Medicină veterinară

Anexa nr. 22 – Comisia Medicină dentară

Anexa nr. 23 – Comisia Farmacie

Anexa nr. 24 – Comisia Ştiinţe juridice

Anexa nr. 25 – Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Anexa nr. 26 – Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Anexa nr. 27 – Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Anexa nr. 28 – Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Anexa nr. 29 – Comisia de Filologie

Anexa nr. 30 – Comisia Filosofie

Anexa nr. 31 – Comisia Istorie şi studii culturale

Anexa nr. 32 – Comisia Teologie

Anexa nr. 33 – Comisia Arhitectură şi urbanism

Anexa nr. 34 – Comisia de Arte vizuale

Anexa nr. 35 – Comisia Artele spectacolului

Art. 2. –

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale referitoare la standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, respectiv:

a) prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011;

b) prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare;

c) prevederile art. 1-3 şi 5-7 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificările ulterioare.

(2) Fac excepţie prevederile referitoare la standardele minimale necesare pentru obţinerea atestatului de abilitare.

Art. 3. –

Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.560.

Sursa: http://lege5.ro

Ești interesat de acest subiect? Citeşte şi:

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE (LEGEA 1/2011) – FORMA APLICABILĂ ÎNCEPÂND CU 31 MAI 2012

Legea Educațieie Naționale a fost modificată. Iată noutățile

METODOLOGIA SI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Topul universităţilor din România, după standardele UE

In ce consta clasificarea universitatilor românești

Efecte ale clasificarii universităților

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012

ANDREI PLEŞU DESPRE EDUCAȚIA RELIGIOASĂ

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ – ASPECTE GENERALE ALE PERIOADEI DE ÎNCEPUT

Metodologia si criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013


  CAPITOLUL I
Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2012-2013
   SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
   Art. 1. –
    Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.
   Art. 2. –
   (1) Numarul de gradatii care se acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate in ultimii 4 ani, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.
   (2) In situatia in care personalului didactic, celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
   (3) Personalul didactic din invatamant beneficiar al gradatiei de merit detasat in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legeanr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/ transferat.
   (5) La solicitarea unitatii de invatamant in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1).
Art. 3. –
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2013.
   Art. 4. –
   (1) Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2013 poate participa la un nou concurs.
   (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata in vederea pensionarii.
   SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
   Art. 5. –
   (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
   a) personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul preuniversitar cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
   b) personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;
   c) personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, precum si cel de la Palatul National al Copiilor angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de peste 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, si calificativul „Foarte bine” in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii.
(2) In cazul suspendarii contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, in conformitate cu prevederile art. 255 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic din invatamantul preuniversitar se evalueaza pentru perioada de 4 ani in intervalul 1 septembrie 2002-31 august 2012 in care salariatul si-a desfasurat activitatea, fara a fi luate in calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit in sesiunile anterioare.
   SECTIUNEA a 3-a
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
   Art. 6. –
    Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din ultimii 4 ani in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 sau in perioada prevazuta la art. 5 alin. (2). Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de inspectoratul scolar si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.
   1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa – ponderea 80%:
   a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;
   b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL in cadrul scolii;
   c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, concursuri culturalartistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, materializate prin obtinerea premiilor: locul I, al II-lea, al III-lea, mentiunilor si premiilor speciale la faza internationala/nationala/judeteana/a municipiului Bucuresti si interjudeteana/regionala;
  d) pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   e) pregatirea loturilor olimpice, activitatea in unitati de invatamant vocationale, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean;
   f) rezultate masurabile obtinute in activitatile culturale si educative organizate in scoala, cu impact la nivel local/judetean/interjudetean/al municipiului Bucuresti/national/ international;
   g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta si in cadrul unitatilor de invatamant vocational sau cu elevi cu dificultati de invatare;
   h) activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara, gradinita de vara, de educatie incluziva, de educatie multiculturala/interculturala, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national);
   i) rezultate masurabile/cuantificabile obtinute in desfasurarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
   j) rezultate deosebite obtinute in activitati de voluntariat la nivel local/judetean/national/international;
   k) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;
   l) participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU;
   m) coordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
   n) integrarea copiilor cu cerinte educative speciale in scolile de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala;
o) participarea concreta la sustinerea performantei scolare si la pregatirea remediala;
   p) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar.
   2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala – ponderea 10%:
   a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala;
   b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN;
   c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate in domeniul sindical in cadrul federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale, nationale si/sau internationale, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 de ore);
   d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;
   e) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social, precum si in comisiile nationale de specialitate.
   3. Criteriul privind participarea la proiecte – ponderea 5%:
   a) proiecte din fonduri structurale europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
 b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011, materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.
   4. Criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe – ponderea 5%:
   a) contributii individuale si/sau in echipa la dezvoltarea institutionala a scolii;
   b) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didacticomateriale;
   c) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant;
   d) realizari in ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesionala (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de invatare).
   Art. 7. –
   (1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice si se stabileste in comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6. In baza acestor punctaje, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila specifica fiecarei categorii de candidati:
   a) educatoare/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;
   b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;
   c) profesori;
   d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;
   e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, invatamantul special;
   f) personal didactic de conducere din unitatile de invatamant.
   (2) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele de punctaj, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
  Art. 8. –
   (1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:
   a) presedinte – un inspector scolar general adjunct;
   b) secretar – un referent de la compartimentul salarizare, normare;
   c) membri – inspectori scolari de specialitate, inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale sau metodisti ai inspectoratului scolar.
   (2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
   a) presedinte – un inspector de specialitate din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   b) secretar – un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   c) membri – inspectori scolari de specialitate/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.
   (3) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti si reprezentantii asociatiilor de parinti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
   Art. 9. –
    Procedura de acordare a gradatiei de merit prin concurs cuprinde urmatoarele etape:
   1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe in care a functionat in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare elaborata de inspectoratul scolar pentru acordarea gradatiei de merit, la categoria de personal in care acesta se incadreaza. In cazul in care candidatul este detasat sau pretransferat, acesta isi depune dosarul la unitatea de invatamant unde este titular la data depunerii dosarului. Cadrele didactice angajate pe perioada determinata depun documentele mentionate anterior la conducerea unitatii de invatamant la care sunt incadrate la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.
2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.
   3. Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, documentele doveditoare si aprecierea sintetica a consiliului profesoral.
   4. In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisa.
   5. Comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste punctajul final si intocmeste lista in ordinea descrescatoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita va fi prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
   6. In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezinta propunerile de acordare a gradatiilor de merit.
   7. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1. In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de coordonare a concursului din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului conform graficului prevazut in anexa nr. 1.
   8. Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Contestatiile se solutioneaza, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora, de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, formata din:
 a) presedinte – inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor – director din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   b) secretar – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor – un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
   c) membri – consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar si un inspector scolar cu atributii privind managementul resurselor umane; pentru Palatul National al Copiilor – inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridice si control din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, altii decat cei care au facut parte din comisia de coordonare a concursului.
Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
La lucrarile comisiei de contestatii participa si reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant, in calitate de observatori, care au drept de acces la toate documentele si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
   9.
   a) Hotararea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aproba in comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar si se emite decizia de acordare a gradatiei de merit.
Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012 au indeplinit si functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. In aceasta situatie, evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului.
Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.
   b) Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere), precum si pe discipline de invatamant se calculeaza raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1), si se repartizeaza proportional cu numarul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplina de invatamant, ocupate cu personal calificat, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere din unitati de invatamant.
   10. Lista candidatilor validati, cu adresa de inaintare, se transmite la Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului contine:
   a) numarul total si calculul detaliat al numarului gradatiilor acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;
   b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
   c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati prin decizia inspectoratului scolar, conform anexei nr. 2.
   Art. 10. –
    Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului verifica incadrarea in numarul de locuri si propune, daca este cazul, sanctiuni pentru cei care nu au respectat numarul de locuri si prevederile prezentei metodologii.
Art. 11. –
    Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2012-2013, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
   Art. 12. –
   (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.
   (2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din institutiile militare de invatamant preuniversitar se evalueaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1).
   (3) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din institutiile militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale si se transmit, spre stiinta si verificare, Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   Art. 13. –
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta metodologie.
   ANEXA Nr. 1
la metodologie
GRAFICUL
desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit – sesiunea 2013
   1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
Perioada: 1-15 martie 2013
   2. Depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la registratura inspectoratului scolar
Perioada: 15 martie-11 aprilie 2013
   3. Analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ, si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate
Perioada: 11-19 aprilie 2013
   4. Verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului in vederea acordarii gradatiei de merit
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
   5. Verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si modificarea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
   6. Aprobarea listei cuprinzand punctajele acordate in urma evaluarii, de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar
Perioada: 8-11 mai 2013
   7. Afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar
Termen: 13 mai 2013
   8. Depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat
Perioada: 15-17 mai 2013
   9. Solutionarea contestatiilor de catre comisie
Perioada: 20-22 mai 2013
   10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acestora la inspectoratele scolare
Termen: 26 mai 2013
   11. Inaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a tabelului nominal cu personalul didactic de predare si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit
Perioada: 30-31 mai 2013
   NOTA:
Personalul didactic si de conducere de la Palatul National al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradatiei de merit la registratura Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, respectand graficul.
   ANEXA Nr. 2
la metodologie
TABEL NOMINAL
al candidatilor validati in consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti
Nr.
crt.
Numele si prenumele Functia Specialitatea Vechimea in invatamant Unitatea de invatamant Punctajul obtinut
 NOTE:
In cazul personalului didactic de conducere, indrumare si control din cadrul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, la rubrica „Unitatea de invatamant” se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare.
Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
   ANEXA Nr. 3
la metodologie
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………….., domiciliat(a) in ………………………….., str. ………………………………. nr. ………, bl. ……….., sc. ….., ap. ……., judetul/sectorul ………………………., legitimat(a) cu ………… seria ………. nr. …………………, CNP ……………………………., incadrat(a) la ………………………………. pe functia de …………………………………, declar pe propria raspundere ca documentele depuse la dosar imi apartin si ca prin acestea sunt confirmate/certificate activitatile desfasurate.

Structura anului scolar 2012-2013: Saptamana „Scoala Altfel” este inlocuita de saptamana „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”


Raluca Pantazi pentru HotNews.ro

Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro ordinul privind structura anului scolar, modificand astfel structura anuntata in luna aprilie. Anul scolar 2012-2013 va avea 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. O noutate o reprezinta renuntarea la saptamana „Scoala Altfel” si inlocuirea ei cu programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” care se va desfasura in perioada 1 – 5 aprilie 2013.

Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013, potrivit Ordinului MECTS nr. 5635/31.08.2012 .

Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013.

Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:

Semestrul I 
Cursuri: luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
In perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna: sambata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara: sambata, 6 aprilie 2013 – duminica, 14 aprilie 2013
Cursuri: luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanta de vara: sambata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie 2013

Saptamana 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, avand un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012. 

Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013. 

Programul Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

Saptamana 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” se va desfasura in conformitate cu un orar special, se arata in ordinul semnat de ministrul Ecaterina Andronescu.

In perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

In programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii, precum si reprezentatilor autoritatilor administratiei publice locale/ai comunitatii, in cadrul sedintelor consiliului de administratie.

Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pana la data de 15 februarie 2013.

Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, pot include:

  • activitati culturale;
  • activitati tehnico-stiintifice;
  • activitati sportive;
  • activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
  • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
  • activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
  • activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;

Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog la rubrica Purtare. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.

La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si cadre didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

Descarca de aici Ordinul MECTS privind structura anului scolar 2012-2013

Descarca de aici anexa care priveste Programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

 

 

 

%d blogeri au apreciat: